HOW TO RECOGNIZE CULTS AND THEIR FALSE PROPHETS?

                                            ರಾಬರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಡರ್(By Robert SCHROEDER)

I. ಪಂಥ ಎಂದರೇನು?
What is a cult?

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಐನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಗಡಗಳಿರುವುದು  ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಧಿಕೃತ ಸಭೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅಗಾಧವಾದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಗಳಿರುವದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಂಥ ಎಂದರೇನು? ಪಂಥವು ಒಂದು ಧರ್ಮದೊಳಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಒಂದು ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಅದೇ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಂಥವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದವಾದ “ಸಿಕ್ವಿ” ಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅನುಸರಿಸು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಕೆಲವು ಜನರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ “ಸೆಕೇರ್”ನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. “ಸೆಕೇರ್” ಅಂದರೆ ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಏನೇ ಆದರೂ ಪಂಥ ಎಂಬ ಪದವು ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತದೆ. (ಗ್ರೀಕ್ ಪದ “ಹೈರೆನ್” ಅಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು).”ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಥದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ” (ಫ್ರಿಟ್ಜ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್). ಇದಲ್ಲದೆ ವಲ್ಗೇಟ್ – ಸತ್ಯವೇದದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಅನುವಾದ. ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾದ ‘ಹೈರೆಸಿಸ್’ (Hairesis) ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದಗಳಾದ ‘ಸೆಕ್ಟ್’ (Secta) ಮತ್ತು ‘ಹರೆಸಿಸ್’ (Hearesis) ಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಚ್  ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಟ (Sect), ಹೆರೆಸಿ (Heresy),ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ (Party),  ಎಂಬ ಪದಗಳಿಂದ  ಭಾಷಾಂತರಿಸುತ್ತೇವೆ.  ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯಹೂದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಂಥಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಫರಿಸಾಯರು (ಅಕೃ 26:5). ಸದ್ದುಕಾಯರು (ಅಕೃ 5:17), ಎಸ್ಸೆನೀಸ್ ಮತ್ತು ಆದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮನ್ನು ಯೆಹೂದ್ಯ ಪಂಥವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. (ಅಕೃ 24:5;  24:14; 28:22).

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪಂಥ ಎಂಬ ಪದವು ಸರಳವಾದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಈ ಪದವು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು “ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆ” ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ (2ತಿಮೊ. 4:3; ತೀತನಿಗೆ 1:9; 2:1). ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕರಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಪದವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. “ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ” (ಅಕೃ 2:42). ಈ ಪಂಥಗಳು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲು ಅಡ್ಡಿಯಾದವು ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು “ಸುಳ್ಳು ಸಹೋದರರೊಳಗೆ ಇರುವಾಗ ಅಪಾಯಗಳು ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (2ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 11:26). ಇಂದಿಗೂ ಪಂಥಗಳು ಸತ್ಯ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕರ್ತನ ಪುನರಾಗಮನಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಗುರುತುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ (ಮತ್ತಾ 24:3-24).  

ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ” (ಮತ್ತಾ 24:4).

II. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು 

Biblical warnings

ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸಮನ್ವಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳಿಂದ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ, ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಉಪದೇಶವೆಂದರೆ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಸುಪ್ತ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜೀವಿಸುವ ದೇವರ ಮಗನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಗಮನವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ  ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅರ್ಥಹೀನವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದು ಭಾವನಾತೀತ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಚಲನದ ವಿರುದ್ಧ ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು “ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪಂಥಗಳು” (2 ಪೇತ್ರ 2:1) “ಸುಳ್ಳು ಉಪದೇಶ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಜ್ಞಾನ” (1 ತಿಮೊ 6:20). ಇವುಗಳಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಹೇಳುತ್ತದೆ, “ದೆವ್ವಗಳ ಬೋಧನೆಗಳು” (1ತಿಮೊ 4:1)… ಅವನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೈದ್ದಾಂತಿಕತೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಲಾಗಿದೆ. “ಸುಳ್ಳುಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಅವರು ಕುರಿವೇಷ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ; ಆದರೆ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಹಿಡುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ತೋಳಗಳೇ” (ಮತ್ತಾ 7:15). “ಇದೇನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ; ಸೈತಾನನು ತಾನೇ ಪ್ರಕಾಶರೂಪವುಳ್ಳ ದೇವದೂತನ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವನ ಸೇವಕರು ಸಹ ನೀತಿಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವದಕ್ಕೆ ವೇಷಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ” (2ಕೊರಿಂ 11:14-15; ಮತ್ತಾ 24:11; 2 ತಿಮೊ 4: 3-4; 2ಪೇತ್ರ 2:1).

III. ಪಂಥಗಳ ಖಂಡನೆ 
Condemnation of cults

ಪಂಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವೇದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. “ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದೆ ಅದನ್ನು ಅತಿಕ್ರವಿುಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವನಿಗೆ ದೇವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ (2ಯೋಹಾನನು 9). “ಮತ್ತೊಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಾರಿದ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ನಾವೇ ಆಗಲಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ದೇವದೂತನೇ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾರಿದರೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ” (ಗಲಾ 1:7-8; ಗಲಾ 5:19-21; 2ಪೇತ್ರ 2:1; 3:16).

“ಸಹೋದರರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತೇನೆ; ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಯಾವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆನೋ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿರಾಧಾರವಾಗದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ” (1ಕೊರಿಂ15:1-2). ಹೀಗೆ ಪಂಥೀಯರ ನಂಬಿಕೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪಂಥಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಭೆ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನಂಬಿಕೆಯೆಂದರೆ ಅವನ ಮೇಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಉಪದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನುಮೋದನೆಯಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವೇ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು.

IV. ಪಂಥೀಯರ ಬಗೆಗಿನ ವರ್ತನೆ 

Attitude towards sectarians

ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಎಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ.“ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಹೊಂದಿದ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭೇದಗಳನ್ನೂ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ” (ರೋಮ16:17; 1ತಿಮೊ 4:7; 2ತಿಮೊ 2:23; ಹಾಗೂ ತೀತ 3:10). “ಆದರೆ…ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಧಾರವೇನೆಂದು ಕೇಳುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ; ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕತ್ವದಿಂದಲೂ ಮನೋಭೀತಿಯಿಂದಲೂ ಹೇಳಿರಿ” (1ಪೇತ್ರ 3:15; ಮತ್ತಾ 26:52; ಲೂಕ 9:54-55; ಎಫೆ. 4:15; ಹಾಗೂ 2ತಿಮೊ 2:25). ನಾವು ಪಂಥೀಯರನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಯುಧದಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಅದುವೇ “ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೊಡುವ   ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಕತ್ತಿ” (ಎಫೆ. 6:17). ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಮತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾರಬೇಕು.

V. ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಉಪದೇಶ 
Exhortations to the True Faith

“ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪದೇಶ” ದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆತ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಂಬದೆ ಆಯಾ ನುಡಿಗಳು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದವುಗಳೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. (1ಯೋಹಾನ 4:1) ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆಯೇ ಎಂದು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. “ಮನುಷ್ಯದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ತೋರುವ ಒಂದು ದಾರಿಯುಂಟು. ಅದು ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಮರಣಮಾರ್ಗವೇ” (ಜ್ಞಾನೋ 14:12). ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಂಥೀಯರೂ ತಾವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಜವಾದ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಂಥಿಯರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಧರ್ಮವು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ಯಾರು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ? ಅದು ನಮಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವಾ? ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಉಪದೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆಯೇ?

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯೆರೆಮಿಾಯನ ಪ್ರಲಾಪ (3:40) ಈ ಉಪದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ: “ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋಣ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.” ಅಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗು ಇಡೀ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ದೋಷದ ಹಾದಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಮರುಶೋಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಲೇಖಕನಾದ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದ ಧರ್ಮದಿಂದ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಎನೂ ಅರಿಯಾದವನಾಗಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಓದುಗರನ್ನು ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ.

“ಕ್ರಿಸ್ತನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ” (2ಕೊರಿಂ 13: 5). ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬೆಳಕಾಗಿರುವ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಓದುಗರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ: “ನಾನು ಕೇಡಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೋ ಏನೋ ನೋಡಿ ಸನಾತನಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡಿಸು” (ಕೀರ್ತ. 139:24).

VI. ಪಂಥಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? 
How to recognize cults?

ಪಂಥಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ; ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: “ಸುಳ್ಳುಕ್ರಿಸ್ತರೂ ಸುಳ್ಳುಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಎದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ದೇವರಾದುಕೊಂಡವರನ್ನು ಸಹ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೂಚಕಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವರು” (ಮತ್ತಾ 24:24). ಅವರು ಸ್ನೇಹಪರ ನೆರೆಯವನಾಗಿರಬಹುದು, ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಕೆಲಸದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಮೂಲೆಯ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಆದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸುಳ್ಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.  ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂಥೀಯ ಅಥವಾ ಧರ್ಮವಿರೋಧಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

ಪಂಥಗಳ ಉದ್ದೇಶ  

The purpose of cults

ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯೇ ಹೊರತು ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲ. “ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರದಲ್ಲಿರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ; ದಾಸತ್ವದ ನೊಗದಲ್ಲಿ ತಿರಿಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ” (ಗಲಾ 5:1; ಗಲಾ 2:4; ಕೊಲೊ. 2:8). ಈಗ ಪಂಥಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ; “ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವ” ಬದಲು ( ಯೋಹಾನ 8:36 ), ಅನುಯಾಯಿ ತನ್ನ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಇಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಬಳಸಿದೆಯೇ?

ಅವರ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ 

Their Gurus

ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಿಲ್ಲ (ಎಫೆ. 1:22; 4:15; 5:23; ಕೊಲೊ.1:18), ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಪುರುಷರ ಗುಂಪು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೊಸ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಸತ್ಯವೇದದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವುದು. ಆದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ: “ಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಡಬೇಡಿರಿ; ಮಾನವನನ್ನು ನೆಚ್ಚಬೇಡಿರಿ, ಅವನು ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಲ್ಲ” (ಕೀರ್ತ. 146: 3; ಯೆಶಾಯ 2:22; ಯೆರೆ. 17: 5). ಮತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

“ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮಗೆ ಗುರುವು” (ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ): (ಮತ್ತಾ23:10). ಮತ್ತು ಪಂಥಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, “ಏಕಂದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ; ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಒಬ್ಬನೇ; ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವೇ; ಆತನು ಎಲ್ಲರ ವಿಮೋಚನಾರ್ಥವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟನು” (1ತಿಮೊ 2: 5-6). ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೂ ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆಯೇ?

ಅವರ ಹಣ್ಣುಗಳು 

Their fruits

“ಹಾಗೆಯೇ ಒಳ್ಳೇ ಮರಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವವು; ಹುಳುಕು ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವದು. ಒಳ್ಳೇ ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು; ಹುಳುಕು ಮರವು ಒಳ್ಳೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು.. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೇ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿರಿ.” (ಮತ್ತಾ 7:17-18).

ಯೇಸು ಸೂಚಿಸಿದ ಗುರುತಿನ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಅದರ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೋಟವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂಥೀಯರು “ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಭೋಗಗಳನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವವರೂ ಭಕ್ತಿಯ ವೇಷವಿದ್ದು ಅದರ ಬಲವನ್ನು ಬೇಡವೆನ್ನುವವರೂ ಆಗಿರುವರು” (2ತಿಮೊ 3: 5). ಕೆಲವು ಚರ್ಚುಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವು ಅಧಿಕೃತ ಚರ್ಚ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. (ಮತ್ತು ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಪಂಥೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸುತ್ತದೆ), ಆದರೆ ಅವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನೀತಿಯ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆ ಅನೇಕರ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ “ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಬಹು ಜನ, ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಂದನು” (ಮತ್ತಾ 22:14). ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತಾಯ 7:20 ಆತ್ಮಿಕ ಫಲಗಳಾಗಿವೆ. “ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯಾವನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನು ನೂತನಸೃಷ್ಟಿಯಾದನು. ಇಗೋ, ಪೂರ್ವಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನೂತನವಾಯಿತು” (2ಕೊರಿಂ 5:17).

ನಿಜವಾದ ಶಿಷ್ಯರ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧೇಯತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು (ಎಫೆ. 5:24; ಯಾಕೋಬ 4: 7). ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅನೇಕ ಪಂಥಗಳು ಕೆಲವು ದೈವಿಕ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಹಲೋಕದಸ್ನೇಹ (ಯಾಕೋಬ 4:4), ಹಣದಾಶೆ (ಇಬ್ರಿಯ 13:5), ಅಸಹ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತವೆ. (ಧರ್ಮ 18:10-12), ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಅಡಲಿ (ಎಫೆ 4:25), ಆತ್ಮದಿಂದ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ (ಯೋಹಾನ 4:24; ಧರ್ಮ. 27:15; ವಿಮೋ. 20:5), ನಮ್ರತೆ (ಮತ್ತಾ 23: 11-12), ನೆರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು (ಮತ್ತಾ 5: 43-45), ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪಂಥಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆ, ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಕ ಸುವಾರ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಫಲಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಅವರ ಉಪದೇಶ 

Their preaching

ಪಂಥಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಬೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ (1ತಿಮೊ 5:23; 2ತಿಮೊ. 4:20; ಗಲಾ4:14); ಆದರೆ ಇತರರು ಹೊಸ ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅಪೊಸ್ತೋಲರ ಉಪದೇಶವು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. “ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಿವಿುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ದಾಸರೆಂತಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವನ್ನೇ ಕರ್ತನೆಂತಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ” (2 ಕೊರಿಂ 4:5; 1ಕೊರಿಂ 2:2; 3:11). ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

“ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ” ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು (ಮತ್ತಾ11:28). ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವೂ ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ; ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರತು ಯಾರೂ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ (ಯೋಹಾನ 14:6). ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನನ್ನು ನಾನು ತಳ್ಳಿಬಿಡುವದೇ ಇಲ್ಲ (ಯೋಹಾನ 6:37). ಬರಬೇಕಾದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಇನ್ನಾರಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುವದಿಲ್ಲ; ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು (ಅಕೃ 4:12).

ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಈ ದೃಢೀಕರಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಂಥಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ: “ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ! ಸಭೆ ಹೊರಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲ”. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಚರ್ಚ್, ಕೂಟ ಅಥವಾ ಸಭೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ದಿನಾಲು ಅವರ ಮಂಡಲಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು (ಅಕೃ 2:47).

ನಿಜವಾದ ಸಭೆ (ಗ್ರೀಕನಿಂದ “ಎಕ್ಲೆಸಿಯಾ”=ಹೊರಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ) ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು (1ಕೊರಿಂ. 6:20; 1ಪೇತ್ರ 1:18) ಮತ್ತು ಲೋಕದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಗಲಾ 1:4; 1ಪೇತ್ರ 2:9), ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಜವಾದ ಸಭೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದು (ಗಲಾ 2:20) ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಿಬಳ್ಳಿ ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು (ಯೋಹಾನ 15:5); ಹೇಗಂದರೆ ನಾವು ಆತನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನೂ ಹೊಂದಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗುವೆವು. (ರೋಮ 6:5). ಸಭೆ ಅಥವಾ “ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹ” (1 ಕೊರಿಂ 12:27; ಎಫೆ 1:23) ಸಭೆಗೆ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಂಥೀಯರು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ 

Cults belittle the Bible

 ​ಪಂಥಗಳು ಪ್ರಚಾರದ ಇತರ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ: ಅವರ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬರಹಗಳು, ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳು ಅವರ ದರ್ಶನಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನುಸತ್ಯವೇದದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆಯೇ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. (ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡುವರು) ಅವರ ಪ್ರಚಾರ, ಉಪದೇಶದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಬೈಬಲ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೇಲಾಗಿ ಈ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅವರ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಯು ಮರೆಮಾಚಿ ಇರಬಾರದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಾರಲ್ಪಡಬೇಕು: “ಯಾವದಾಗಲಿ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೇ ಹೊರತು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ; ಯಾವದಾಗಲಿ ಬೈಲಿಗೆ ಬರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಗುಟ್ಟಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ” (ಮಾರ್ಕ್ 4:22). ಕೆಲವು ಪಂಥಗಳು ಬೈಬಲ್ ಅತಿಯಾದದ್ದು ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ  ಅದರ ಸದಸ್ಯರು ಮೇಲಿನಿಂದ “ಮೊಹರು” ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನವರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು 15 ನಂಬಿಗಸ್ತರನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಾನೆ: “ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ದಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸಲಿ” (ಕೊಲೊ 3:16; ಯೋಹಾನ 8:31). ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಸತ್ಯವೇದ ನಮಗೆ ಇತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

“ಪ್ರಿಯರೇ ನಮಗೆ ಹುದುವಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೇವಜನರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋರಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಬರೆಯುವದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ತೋಚಿತು” (ಯೂದನು 3). ಈ ಶಿಸ್ಯತ್ವದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತವಾಗಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಕಲಬೇರಿಕೆಯಾಗಿದೆಯಾ?

ಪಂಥಗಳು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. 
Cults falsify the Bible

ಈಗಾಗಲೇ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಜವಾದ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮಾತ್ರ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸಬಹುದು: “ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಬೆರಿಕೆಮಾಡುವವರಾದ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲಿನ ಜನರ ಹಾಗಿರದೆ ನಿಷ್ಕಪಟಿಗಳಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಉಪದೇಶ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ” (2 ಕೊರಿಂ 2:17). “ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ” (2 ಕೊರಿಂ 4: 2).

ಪಂಥಗಳಿಂದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ; ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇವುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅನುವಾವದನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಅನುವಾದಗಳು ಹೀಬ್ರೂ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸುಳ್ಳುತನವು ಸತ್ಯವೇದದ ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಲು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಒಲವು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿರುಚಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರನು ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು (2 ಪೇತ್ರ 3:16). ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪಂಥೀಯ ಉಪದೇಶಗಳು ಸತ್ಯವೇದದ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತೆಗೆಯುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಅನುವಾದವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಈ ಪದವು ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದದ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರ (2ಪೇತ್ರ 1:20), ತನ್ನ ಓದುಗರನ್ನು ಪ್ರವಾದನಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರ, “ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾದನವಾಣಿಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ವಸ್ತುವಾಗಿರಬಾರದು” (ಅಕ್ಷರಶಃ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಪ್ರವಾದನವಾಕ್ಯವೂ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿವರಿಸತಕ್ಕಂಥದಲ್ಲವೆಂಬದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ). ಈ ಸುಳ್ಳು ಉಪದೇಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಕಾರಣ, ಅವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ವಿಘಟನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಂಥದ ಕಣ್ಮರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಡದೆ ಕೆಲವು ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರ ಅವನ ಪ್ರಾಚೀನ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಮೂಲ ಪಂಥವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವದು. ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಇಂತಹ ವಿವೇಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿದೆಯೇ? ಸಭೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸದಾ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಯಿತು (1ಪೇತ್ರ 1:23). ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅದೇನಂದರೆ – ನೀನು ಪೇತ್ರನು, ಈ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು; ಪಾತಾಳಲೋಕದ ಬಲವು ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾರದು.(ಮತ್ತಾ16:18), ಅವಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಿರುಕುಳಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪಂಥಗಳು ಸುಳ್ಳು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ:

“ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರವಾದನಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಂದರೆ – ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಂದುಹಾಕಿದರೆ ದೇವರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಕುವನು” (ಪ್ರಕ22:18; ಧರ್ಮೋ 4:2; ಜ್ಞಾನೋ 30:5-6). ಈ ಉಪದೇಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪಂಗಡಗಳು ತಮ್ಮ  ಪ್ರಚಾರ ವರ್ಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

1. ಅವರು ರಹಷ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ 

They reveal hidden things

ಬೈಬಲ್ ಏನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: “ರಹಸ್ಯವಾದವುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನವು; ಆದರೆ ಆತನಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದವುಗಳು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರ ಪಾಲಾಗಿರುವದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ” (ಧರ್ಮ 29:29). ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದ ದಿನ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರೋಣವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಈ ಪಂಥಗಳು ಹೋಗಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? “ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನದ ವಿಷಯವೂ ಆ ಗಳಿಗೆಯ ವಿಷಯವೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವದೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು; ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೂತರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು, ಮಗನಿಗೂ ತಿಳಿಯದು” (ಮತ್ತಾ. 24:36). ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೇಳಿದರೂ ಅಪೊಸ್ತಲರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆ ದಿನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಲ್ಲ; 

ಪ್ರವಾದನಾ ವಾಕ್ಯವು ಮತ್ತೂ ನಮಗೆ ದೃಢವಾಗಿದೆ (2ಪೇತ್ರ 1:19), ಕೊನೆಯ ಸಮಯದ ಸನ್ನಿಹಿತತೆಯನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರ. ಆದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ, ಪೌಲನ ಅಸಹ್ಯತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು (ಗಲಾ1:7-8). ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ತನ ದಿನವು ಬರುವದೆಂದು ನೀವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಲ್ಲಾ (1ಥೆಸ. 5:2).

2. ಪಂಥೀಯರು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ 

They add new prescriptions

ಸತ್ಯವೇದದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಪಂಥಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಧಿ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ  ಸತ್ಯವೇದ ನಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ: “ಬಾಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಲೆಮಾಡುವದಿಲ್ಲ; ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡುವಂಥದೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಲೆಮಾಡುವದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು” (ಮತ್ತಾ 15:11; ರೋಮ. 14:17; 1ತಿಮೊ 4:1-3). ಎನೇ ಆದರೂ ನಾವು ನೀತಿಯುತವಾದ, ಮನೋಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಚಿತ್ತವಾಗಿರುವ ಸತ್ಯವೇದದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು (1 ಕೊರಿಂ. 6:10; ಗಲಾ. 5:21; ಫಿಲಿ. 3:19; 1ತಿಮೊ. 5:23; ತೀತ 2:2; 1ಪೇತ್ರ 4:3). 

ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಂಬುವ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಇದು ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿತ್ತು (ಅಕೃ 2:41 ; 8:13 ; 16:33; 18: 8). ಅನೇಕ ಅಧಿಕೃತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಗಳು ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶಿಶು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು (3 ನೇ ಶತಮಾನದ ನಾವೀನ್ಯತೆ) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿವೆ.

3. ಅವರು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಹೊಸ ಉಪದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ 

They supplement the Bible with new dogmas

ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉಪದೇಶಗಳು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಥವಾ “ಅಪೊಸ್ತೋಲಿಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಲೋಕದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅದು ಬಹಿರಂಗವನ್ನು ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರೇರಿತ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಆಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕರ್ತನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ. (ಮತ್ತಾ15:6-7).

4. ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾರೆ 

They preach another gospel

ಈಗಾಗಲೇ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸುಳ್ಳು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ನರನ್ನು “ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯೇಸುವಿನ”, “ಮತ್ತೊಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯ” ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕ “ಮತ್ತೊಂದು ಆತ್ಮದ ಪ್ರೇರಣೆಯೊಂದಿಗೆ” ಮಾರುಗೊಳಿಸಿದರು (2ಕೊರಿಂ11:4). ಇಂದಿಗೂ ಇದೇ ಪ್ರಲೋಭಕರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲ! ಈಗ, “ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈಹೊತ್ತೂ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿರಂತರವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವನು” (ಇಬ್ರಿಯ 13:8).

ಪಂಥೀಯರು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ 
Cults take away from the Bible

ಪಂಥಗಳು ಸತ್ಯವೇದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅನೇಕ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸದಾಗ, ಮತ್ತು  ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೂರಕ ಉಪದೇಶಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಅವರ  ದೋಷಯುಕ್ತ ಬೋಧನೆಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು, ಬೋಧನೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಮೌನವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸತ್ಯವೇದದ ಸತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ  ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

1. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಮನಸಾಂತರ 

Repentance and conversion

“ಆದದರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಡುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ” (ಅಕೃ 3:19; ಮತ್ತಾ. 4:17; 18: 3; ಮಾರ್ಕ 1:15; 6:12; ಲೂಕ 5:32; 13:3-5; 24:47; ಅ ಕೃ 2:38; 17:30; 20:21; 26:20; ಪ್ರಕ. 3:19-20).

ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವು ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಂದ, ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಉನ್ಮಾದದಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗುವ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಮನಸಾಂತರವು ಅವನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವ ಕ್ರಿಯಯಾಗಿದೆ. ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆ ಹೊಂದಲು, ಶಿಲುಬೆಯ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನುಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಮನಸಾಂತರವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಈ ಕರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ “ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ” (ರೋಮ 3:23; 1ಯೋಹಾನ 1:8; ಕೀರ್ತ14:3; 1ಅರಸುಗಳು 8:46; ಪ್ರಸಂಗಿ 7:20; ಯೆಶಾ 64:5). ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಮನಸಾಂತರವನ್ನು ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

2. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು 

The new birth

“ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು – ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಲಾರನು ಅಂದನು”. (ಯೋಹಾನ 3:3; ಯೋಹಾನ 3:7; 2ಕೊರಿಂ. 5:17; ಗಲಾ 6:15; ಯಾಕೋಬ 1:18; 1ಪೇತ್ರ 1:3). ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ, ಆತನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಜಮಾನನಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ತಾನದ ಶಕ್ತಿಯು ಕಾರ್ಯವನ್ನಾರಂಬಿಸುತ್ತದೆ. “ಲೌಕಿಕ” ಮನುಷ್ಯನನ್ನು “ಆತ್ಮಿಕ” ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಬದಲಾದ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ.” ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯಾವನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನು ನೂತನಸೃಷ್ಟಿಯಾದನು. ಇಗೋ, ಪೂರ್ವಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನೂತನವಾಯಿತು” (2 ಕೊರಿಂ5:17). ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೋಧನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆಯೇ?

3. ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆ 

The assurance of salvation

“ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನನ್ನು ನಂಬುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ” (ಯೋಹಾನ 5:24; ಯೋಹಾನ 3:15-16; 3:36; 6:47; 10:28; ರೋಮ 6:22; 8:1; 10:9-11; ಫಿಲಿ 3:20; 1ಯೋಹಾನ 2:25; 3:14; 5:11-13). ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ (ರೋಮ 8:9; 1ಕೊರಿಂ 3:16). ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವು ಅವನ  ಪುನರುತ್ತಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ, ಎಂದಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವರು. (ಮತ್ತಾ 5:16; ಯೋಹಾನ 15:8).

4. ಉಚಿತವಾದ ರಕ್ಷಣೆ 

Free salvation

“ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿಮ್ಮಿಂದುಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ವರವೇ. ಅದು ಪುಣ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ; ಆದದರಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ” (ಎಫೆ 2:8-9; ಅ ಕೃ 15:11; ರೋಮ 3:28; 9:32-33; 11:6; ಗಲಾ 2:16; 2ತಿಮೊ 1:9; ತೀತ 3:5). ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಕೃಪೆ, ಕೃಪೆಯು ದೇವರ ವರವೆಂದು ಸತ್ಯವೇದವು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲ (ಲೂಕ17:11). ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಈ  ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೃಪೆಯ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?

5. ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 

Saving Faith

“ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವನು” (ರೋಮ1:17; ಯೋಹಾನ 6:47; ಅಕೃ 15:9; 16:31; 26:18; ರೋಮ 3:22; 3:28; 4:11; 4:16; 5:1; ಗಲಾ 2:16; 3:26; ಎಫೆ 2:8; ಇಬ್ರಿಯ 12:2). ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ದಡ್ಡತನವಲ್ಲ ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಪಂಥಗಳ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ನಂಬಿಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ (1ಕೊರಿಂ 15:1-2). ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ನಂಬಿಕೆಯು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು: “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದು”.

“ನಂಬಿರುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ” (ಯೋಹಾನ 6:47). ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಈ ಸಂದೇಶ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

6. ಅನನ್ಯವಾದ ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕ ತ್ಯಾಗ 

The unique expiatory sacrifice 

“ಆತನು ಸತ್ತದ್ದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ, ಅದು ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ; ಆತನು ಜೀವಿಸುವದು ದೇವರಿಗಾಗಿಯೇ” (ರೋಮ 6:10; ರೋಮ 3:25; 1ಕೊರಿಂ 15:3; 1ಯೋಹಾನ 2:2; 4:10; 1ಪೇತ್ರ 2:24; 3:18; ಇಬ್ರಿಯ 7:27; 9:26). ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ತ್ಯಾಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಮುಕ್ತಾಯದ ವಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು ಸಹ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿವೆ. ಶಿಲುಬೆಯನ್ನೇರಿದ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ, “ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ” (ಯೋಹಾನ 19:30). “ಆದಕಾರಣ ಆತನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವರಬಳಿಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬದುಕುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ” (ಇಬ್ರಿಯ 7:25). ಈ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಗುರುತಿಸಿದೆಯಾ?

7. ಪರಿಶುದ್ಧತೆ 
Sanctification

“ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರುವದಕ್ಕೂ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿರಿ; ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವನೂ ಕರ್ತನನ್ನು ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ” (ಇಬ್ರಿಯ 12:14; ಮತ್ತಾ 5:20; 5:48; 2ಕೊರಿಂ 7:1; 1ಥೆಸ 4:3-7; 1ಪೇತ್ರ1:15-16; 2ಪೇತ್ರ 3:11). ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪರಿಶುದ್ದಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪಾಪ ಮತ್ತು ಲೋಕದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ಮನೋಧರ್ಮ, ನಮ್ರತೆ, ನೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವರಾಗುತ್ತಾರೆ. “ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಮಾಡಲಾರಿರಿ” (ಯೋಹಾನ 15:5) ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನೊಡನೆ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಸಾಧ್ಯ . ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಂಟಾದದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ  ಕರ್ತನ ಸಹಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. “ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಾಕ್ಯೋಪದೇಶ ಸಹಿತವಾಗಿ ಜಲ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಶುದ್ಧಮಾಡಿದನು (ಎಫೆ 5:25-26). ಈ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ?

8. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೆ ರಹಷ್ಯ ಬರೋಣ 

The glorious return of Jesus Christ

“ಪ್ರಧಾನದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆಯೂ ದೇವರ ತುತೂರಿಧ್ವನಿಯೊಡನೆಯೂ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವನು; ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರುವರು. ಆಮೇಲೆ ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವ ನಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮೇಘವಾಹನರಾಗಿ ಫಕ್ಕನೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವೆವು; ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸದಾಕಾಲವೂ ಕರ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವೆವು” (1ಥೆಸ 4:16-17; ಅಕೃ 1:11; 1ಥೆಸ 2:19; 2ಥೆಸ 1:7; ಇಬ್ರಿಯ 9:28; ಯಾಕೋಬ 5:7; 1ಪೇತ್ರ 4:13; 2ಪೇತ್ರ 3:4-10; ಪ್ರಕ 1:7; 22:20).

ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿರುವವರು ಆತನು ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಭೆಯು ಸಹ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ  ಮೊರೆಯಿಡುವುದು: “ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ ಬಾ” (ಪ್ರಕ 22:20). ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ  ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದವರು ಆತನ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪಂಥಗಳು ಈ ಬರುವಿಕೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಅದೃಶ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಯೇಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕಾಶದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿರುವರೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬರುವನೆಂದು ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. (ಅಕೃ 1:11) ಮತ್ತು “ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನನ್ನು ಕಾಣುವವು” (ಪ್ರಕ 1:7). ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಾಲಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಂಬದಂತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅವರ ವಿರುದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ (ಮತ್ತಾ 24: 24-27).

VII. ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

Where shall we find salvation?

ಪಂಥಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ತಿರುಚಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸತ್ಯವೇದದ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯವೇದ ಬೋಧನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಓದುಗರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ದೇವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ (ಯಾಕೋಬ 1:5-6; ಲೂಕ 11:11-13).

ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಪಂಥೀಯ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ: ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತವೆ (ಯೋಹಾನ 5:39). “ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು” ಎಂದು ಸೇಂಟ್ ಜೆರೋಮ್ ಬರೆದರು, “ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು”. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ! ಆದರೆ, “ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು; ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು” (ಯೋಹಾನ 3:16). ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೋಣ; ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಣ:

“ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡಿರಿ! ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ! ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವೆನು  ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯೊಳಗಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಗೋ, ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ; ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದರೆ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಸಂಗಡ ಊಟಮಾಡುವೆನು, ಅವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟಮಾಡುವನು” (ಮಾರ್ಕ 1:15; ಮತ್ತಾಯ 11:28; ಯೆಹೆಜ್ಕಿಲನು 11:19; ಯೋಹಾನ 6:47; 10:28; ಪ್ರಕ 3:19-20).

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *