Islam en Indoeïsme

Want Gij hebt Uw volk, het huis Jakobs, verlaten, omdat zij vol zijn van het oosten, en tovenarij bedrijven gelijk de Filistijnen, en omdat zij zich voegen naar de zonen der vreemdelingen. Het land is vol zilver en goud Jesaja 2:6

Door de geschiedenis heen hebben Oosterse demonische religies zoals het hindoeïsme verschillende beschavingen beïnvloed.

Reïncarnatie

De bekendste leer van het hindoeïsme is reïncarnatie. En de Heer waarschuwt ons … De Bijbel is duidelijk over dit onderwerp.

. En aangezien het de mensen gegeven is eenmaal te sterven en daarna het oordeel komt … Heb 9:27

Hier volgt een kort fragment uit het boekje ” Wat te denken over reïncarnatie?” van J. M. NICOLE “1

Het is in de religies van India dat, sinds de 10de eeuw voor Christus, de theorie van reïncarnatie zich het meest systematisch heeft ontwikkeld…. De lijdende rechtvaardigen boeten voor fouten begaan in een vorig bestaan, en zondaars die hun straf in dit leven ontlopen bereiden zich voor op een pijnlijk toekomstig bestaan… Reïncarnatie is geïnfiltreerd in bepaalde Christelijke sekten. De Manicheeërs (4e en 5e eeuw) en later de Albigenzen (12e en 13e eeuw) bepleitten het en zagen hierin een mogelijkheid tot verlossing voor hun toehoorders, die onvolmaakt bevrijd waren van aardse banden…

Dit geloof heeft grote invloed gehad op samenlevingen over de hele wereld (vooral esoterische en mystieke kringen). Veel vertaalde verzen van de Koran lijken te spreken over wederopstanding, zoals in de Bijbel, maar in het Arabisch spreekt de Koran eigenlijk over herschepping, vandaar reïncarnatie.

Is Hij het niet die de schepping begint, haar dan herschept en jullie voedt van hemel en aarde. Zeg: “Brengt jullie bewijs, als jullie waarachtigen zijn. “Zeg: “Niemand van hen die in de hemelen en op de aarde zijn, kent het onzienlijke behalve Allah. En zij weten niet wanneer zij zullen worden opgewekt. S.27 :64-65.2

——

Zien zij niet hoe Allah met de schepping begint en haar dan herhaalt 3? Dit is gemakkelijk voor Allah. Zeg: “Ga door de aarde en zie hoe Hij de schepping begon. Dan hoe Allah de uiteindelijke generatie schept. Want Allah is Almachtig.” S.29:19-20.

De meeste vertalingen van de Koran zijn opzettelijk fout, de Arabische tekst spreekt hier van (her)schepping of ” schepping later “. In de Bijbel schiep God Adam en Eva, en wij zijn hun nakomelingen. God schept niet voortdurend nieuwe mannen uit stof en vrouwen uit de rib van mannen. Een ander vers is net zo duidelijk :

En Hij is het die de schepping begint en het dan opnieuw doet (en dan opnieuw begint); en dit is gemakkelijker voor Hem. Hij heeft absolute transcendentie in de hemelen en op aarde. Hij is de Almachtige, de Alwijze. S.30:27.

Letterlijk: Hij (Allah) begint de schepping en reproduceert deze vervolgens. Hoe vaak moet Allah zijn schepping reproduceren? Dit is niet de christelijke wederopstanding. Reïncarnatie in de Islam is hier nog duidelijk zichtbaar.

Hoe kun je Allah verloochenen als Hij je leven gaf, terwijl je er van beroofd was? [Jij was dood !]Dan zal Hij jou doen sterven; dan zal Hij jou weer doen leven en uiteindelijk zal jij tot Hem terugkeren. S. 2:28

Nogmaals, bijna alle Koranvertalingen (Frans of Engels) zijn leugenachtig. Het Frans transformeert ” vous étiez morts / je was dood” in ” vous en étiez privés / vous n’existiez pas / je was non existant ” en verplaatst het naar de 2e positie. In het Arabisch4 wordt de cyclus van leven en dood letterlijk als volgt geschreven:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّـهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ يُحْيِيكُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨

1 – jullie waren dood;
2 – Allah geeft leven;
3 – Hij zal de dood veroorzaken;
4 – Hij zal leven veroorzaken;
5 – wij keren terug naar Allah
(en daarna, … hoeveel herhalingen?).

De Duitse Koranvertaling Khoury5 respecteert deze volgorde van stappen 1 tot 5: Mohammed probeerde zijn tijdgenoten te overtuigen van een valse leer. Beschaamd door deze verhalen over reïncarnatie willen sommige moslimcommentatoren de vis overstemmen door te zeggen dat “je was dood ” betekent: Je was een spermacel, semen, etc. … maar een spermacel is niet dood, die is springlevend!

Hindoeïsme: Het leven is uit het water

In het begin was er niets anders dan Brahman. Toen kwam Vishnu uit het water, toen creëerde Vishnu Brahman, die de scheppergod is, die de wereld maakt door zijn eigen lichaam. Dan wordt Shiva boos en vernietigt alles behalve Brahman.

In de Koran hebben we ook deze notie van schepping uit water :

Zagen degenen die ongelovig waren niet dat de hemelen en de aarde een compacte massa vormden? Toen scheidden Wij hen en maakten water, elk levend wezen. Zullen zij dan niet geloven? (S21 :30)6

Dit vers spreekt tegen wat moslims over het algemeen geloven:

– Aardse djinns kwamen uit vuur, engelen zijn gemaakt van licht.

Waarom beweert Mohammed dat alle levende wezens uit water voortkomen? Hij neemt gewoon de populaire hindoeïstische overtuigingen van zijn tijd over, net zoals onze westerse tijdgenoten dezelfde oosterse overtuigingen (reïncarnatie) vandaag de dag overnemen.

De eerste wezens

Sommige van zijn overtuigingen over het begin van de wereld zijn fantasievol en belachelijk, met mythische wezens en eindeloze oorlogen, zoals in het hindoeïsme of de Griekse mythologie. We zullen opmerken dat verschillende huidige westerse wetenschappelijke theorieën zich ook beroepen op sciencefictionachtige theorieën7  om het ontstaan van het aardse leven te verklaren:

Fatwa 93970 (Isamweb.net) beantwoordt dus de vraag ” Was er leven vóór Adam? “

Er waren schepselen, en toen de engelen zeiden dat ze verdorven waren door de djinn, en er was bloedvergieten, Allah stuurde Satan en een leger, om de moordenaars te doden. Ze leefden in de bergen van een eiland.

—-

De site in kwestie voert een vers uit de Koran op

Toen Uw Heer aan de engelen toevertrouwde: “Ik ga op aarde een plaatsvervanger ‘Khalifa’ vestigen.” Zij zeiden: “Gaat U daar iemand aanstellen die wanorde sticht en bloed vergiet, terwijl wij daar U heiligen en verheerlijken?”… (S2 :30)

Waarom moest Adam bloed vergieten (doden)? Wie waren degenen die daarvoor op aarde waren? … De Islamitische Online Boekhandel8 informeert ons! Waarschuwing, wat volgt blijft onbegrijpelijk maar het wordt ondeugend !

Er wordt gezegd dat het vonnis gold voor achtentwintig naties, … De meesten van hen hebben hun oorsprong in water, lucht, vuur en aarde. Hun lichamen zijn als de lichamen van leeuwen en met het hoofd van een vogel hebben ze haar en staarten. Hun spraak is een gebrul.

Er is ook een volk waarvan de mensen twee gezichten hebben, een voor en een achter, en veel benen, en hun spraak is als het gezang van een vogel.

Er zijn ook djinn. Het kenmerk van de djinn is een volk dat eruitziet als honden met staarten en hun woorden zijn onbegrijpelijk gemompel.

Er is ook een volk in de schepping dat is als grote slangen met vleugels en poten en staarten.

Er is ook een volk waar iedereen eruitziet als een half mens, ze hebben één oog, één hand en één been, ze lopen springend en hun woorden zijn als de woorden van uilen.

Onder hen is een natie met menselijke gezichten en lichamen als schildpadden, en in hun handen zijn klauwen en … hun spraak is als het gehuil van wolven.

Er is ook een natie waar iedereen twee hoofden heeft en twee gezichten als de gezichten van een grote leeuw wiens tong niet kan worden begrepen,

en onder hen is een volk met ronde gezichten die wit haar hebben en staarten als de staarten van blauwe koeien …

Er is ook een natie in de schepping met alleen maar vrouwen, ze hebben haar en borsten, en er zijn geen mannen.

De meeste moslims negeren deze belachelijke verhalen over hun religie volledig. Een moslimleraar9 zegt :

De informatie bereikt niet het niveau van waarheid en er is geen bewijs voor. In de Heilige Koran of de Soenna, of de moderne wetenschap.

Dit is een delicate manier om zonder het te zeggen te laten zien dat de ongefilterde bronnen van de islam een mengelmoes van leugens en mythen zijn. En Hij voegt er nog 3 leugens aan toe, in feite vergeet deze moslim dat:

  • De Koran spreekt van herschepping / reïncarnatie en houdt voormensen en oorlogen bij.

  • (De moderne) oorsprongswetenschap zit ook vol raadsels en fictie en mythen. (Om er maar een paar te noemen: de multivers = parallelle universa, big bangs eindeloze cycli, …)

  • De soenna (islamitische gemeenschap) had en heeft nog steeds aanhangers van deze doctrines. We zullen afbeeldingen laten zien van een site die deze verslagen zeer serieus neemt.

De gezaghebbende bronnen van de islam kunnen het sommigen niet kwalijk nemen dat ze geloven : Ibn Katheer, de commentator10 van de Koran de meest oude en gerespecteerde spreekt erover:

” vóór Adam beval Allah de djinn om de Vim te doden en de mensen leefden na hen, omdat deze wezens andere wezens hadden gedood door hun bloed te vergieten”

Wie hebben deze wezens precies gedood? Er is een eeuwigdurende cyclus van dood en herschepping van wezens die zelf gedood zijn door de djinn. De Marokkaanse site11 hibazoom illustreert en becommentarieert een hele reeks van deze wezens. Deze naties heten: Djinn, Bin, Hin, Khin, Min, Din en Nis… in totaal 28 naties.

We begrijpen uit dit nobele Koranvers dat er vóór onze meester Adam wezens op aarde leefden en dat deze wezens verdorven en bloeddorstig waren…

De Khins

Vele geleerden hebben gezegd dat degenen die bloed vergieten de djinn zijn, maar de djinn hebben geen bloed! In veel boeken en wetenschappelijke interpretaties wordt besproken dat er vóór de zonen van Adam andere wezens op aarde waren, zo vermeldt Ibn Katheer dit in zijn boek (Het begin en het einde)

” … Nadat de aarde zich had gestabiliseerd en was afgekoeld en het leven zich over het aardoppervlak begon te verspreiden … dit was in de tijd die het protozoïsche tijdperk wordt genoemd (volgens wetenschappers de tijd van het eerste ontstaan van een levende cel op aarde … dat wil zeggen 2,5 miljard jaar geleden), ….. Er waren wezens die meer leken op primitieve mutanten van organische oorsprong die zich niet seksueel voortplantten… en daarna de creatie van nieuwe wezens met dezelfde vorm (zoals op de afbeelding). Wat betreft hoe ze ontstaan, ze beginnen als een grote worm die zijn groei versnelt totdat hij de vorm aanneemt van een halfstaand organisme, dan transformeert om enigszins op een staande aap te lijken, veroudert en sterft daarna, en zijn onderdelen vermengen zich met de grond om te veranderen in vies slib waaruit andere afstammelingen ontstaan, en zo vermenigvuldigt de soort zich…

Het was een combinatie van modder en boomschors, en het groeide op de bodem van het water beladen met algen en soms vermengd met wilde vaatplanten. Zodra ze voet op de grond zetten, vermenigvuldigden ze zich in een verschrikkelijk tempo en naarmate ze het water raakten, werden hun wortels sterkere wezens dan ze waren, totdat ze zwaar werden door de opname van mineralen uit de grond om hun houten stammen te versterken en alsof ze zelf ledematen hadden die met hen meebewogen in plaats van de houten bast waarmee ze liepen en superieur werden in hun houtachtige entiteit.

De Nis (of Nas) : Onze voorouders

De Mins

Ze zijn overgangswezens, ontstaan uit bladluizen en geëvolueerd tot vierpotige wandelende wezens. Ze worden beschouwd als de eerste geestwezens met een geest, maar zijn goedkoop en hebben zich ontwikkeld tot verschillende andere wezens in de zee, lucht en land … Ze zijn de voorouders van de mens.

De Nins

Les Nins

In de afbeelding (van de Mins) herkennen we het woord Allah de dat een pictogram vormt van dit oude Arabische schrift.

De term Naas (van Nis) komt voor in de Koran, in bijna elk vers van de laatste soera An-Naas (114:1,2,3,5,6), wat mensen of de mensheid betekent. Het gaat ook over bescherming, djinn en degene die in harten blaast.

We stoppen met deze saaie onzin en sluiten af :

De islam is niet de 3e Abrahamitische godsdienst, het is een mengeling van verschillende heidense en afgodische godsdiensten in de hoogste graad, met inbegrip van de mythen van het hindoeïsme.

De term “Abrahamitische religie” is ook per definitie misleidend, want religies zijn door mensen gemaakt.

De God van Abraham, Izaäk en Jakob is een levende God, die de mens niet heeft uitgevonden, maar die ons heeft geschapen.


  • 1Voor wie meer wil weten, raden we het document : Que penser de la réincarnation? door J. M. NICOLE, Editions de l’Institut Biblique de Nogent – 1980, ISBN 2-903100-11-X. Dat hebben we op onze website : vigi-sectes.org/que-penser-de-la-reincarnation/

  • 2Coran-en-ligne.com/Coran-en-francais.html

  • 3Voor deze en de volgende verzen is de Duitse vertaling Zaïdan eerlijker, we zetten het tussen haakjes : wie ALLAH die Schöpfung begint läßt, dann sie wiederholen läßt?!

  • 4Als je geen Arabischtalige hebt om je te helpen vertalen, geeft de automatische vertaling van Google, hoewel van slechte kwaliteit, een beter resultaat: ” Hoe kun je verzoening doen voor God, als je dood was en hij je levend maakt? Dan legt hij je ter dood, dan wekt hij je op, dan zul je tot hem terugkeren”

  • 5Wie könnt ihr Gott verleugnen, (1) wo ihr tot waret und (2) Er euch lebendig gemacht hat? (3) Dann läßt Er euch sterben und (4) macht euch wieder lebendig, und dan (5) werdet ihr zu Ihm zurückgebracht.

  • 6Duitse vertaling :” Haben denn diejenigen, die ungläubig sind, nicht gesehen, daß die Himmel und die Erde eine einzige Masse waren? Da haben Wir sie getrennt und alles Lebendige aus dem Wasser gemacht. Wollen sie denn nicht glauben? “Elk levend wezen is uit water gemaakt.

  • 7 Men denkt dat het leven op aarde afkomstig is van buitenaardse wezens. Er zouden niet alleen miljoenen jaren nodig zijn voor de schepping, maar ook een veelheid aan parallelle universa.

  • 8al-maktaba.org/book/8620/31 geven we alleen een uittreksel weer, waardoor het moeilijk te vertalen gedeelte is verwijderd.

  • 9youtube.com/watch?v=Et20s-RiGwg

  • 10Ibn KatheerI Vol. 1-haddith 58-59.

  • 11http://hibazoom.com/m/news142970.html
   Het is tegenwoordig erg moeilijk om onderzoek te doen naar dit onderwerp, slechts een paar islamitische websites praten erover, sommige lijken serieus, andere staan vol met allerlei advertenties van het type “datingsites” en proberen hun materiaal te verkopen. We zwemmen in de “riolen van de islam” om dergelijk onderzoek te doen.

Presse : Chasse aux sorciers [juifs] à Brooklyn

par Sandrine Treiner |  le journal.info publié le 20/01/2024

Tunnels, enlèvement d’enfants, caches sanglantes, rituels, synagogues, conspiration, QAnon. Et Satan bien sûr… l’Amérique en plein délire

Tunnel a Brooklyn – Capture écran

L’histoire, racontée par plusieurs journaux américains, est assez obscure. Le 8 janvier, à Brooklyn, des affrontements opposent de jeunes juifs hassidiques aux forces de police de New York devant le 770 Eastern Parkway, Brooklyn, adresse de l’une des synagogues de la ville. L’objet de cette agitation : la découverte d’un tunnel illégalement créé pour agrandir la surface intérieure du lieu de culte et le rattacher à une annexe. Ce tunnel a été creusé par des fidèles malgré l’opposition du rabbin de la synagogue pour lequel les murs, sacrés, ne sauraient être transformés par les hommes. Voilà pour les faits, singuliers en soi, mais pas de quoi faire que l’histoire traverse l’Atlantique.

Plus sidérant, le New York Times raconte la flambée conspirationniste à laquelle cet épisode a donné naissance sur les réseaux sociaux. Le tunnel aurait servi à dissimuler un trafic d’enfants. Des montages d’images aggravent les supputations. Le lien est fait avec l’affaire Epstein. Juifs, enfants, tunnels, cachettes, mais c’est bien sûr, le crime est avéré ! Les QAnon, du nom d’une large communauté numérique américain adepte de toutes les thèses du complot, relient l’épisode à d’autres histoires : c’est un nouvel avatar du « mole children », ces soi-disantes caches d’enfants gardées par des élites sataniques. Pire encore : on aurait vu des traces de sang dans la synagogue, aussitôt attribuées à des crimes pédophiles.

Au-delà des délires d’une minorité très agissante, la focalisation sur les crimes contre les enfants portés par le hashtag #savethechildren doit susciter notre attention. Elle est à rapprocher de ce qui a produit, avec le faux du Protocole des Sages de Sion, le déclenchement de la vague de pogroms dans l’empire russe au début du vingtième siècle. C’est en avril 1903 qu’un journaliste et activiste antisémite, Pavel Krouchevan écrit dans le journal Le Bessarabian qu’un enfant chrétien a été sauvagement assassiné dans le cadre d’un meurtre rituel de la communauté juive.

Deux jours de pogroms se déclenchent alors à Kichinev (aujourd’hui Chisinau) faisant près de 50 morts et des centaines de blessés. En 1911, Kiev, Menahem Mendel Beilis, accusé du même crime rituel, fut heureusement blanchi. Son histoire inspira le grand roman de Bernard Malamud, L’Homme de Kiev, lauréat du prix Pulitzer 1967 et du National Book Award.

Les conspirationnistes d’aujourd’hui s’inscrivent dans une lignée d’histoires très anciennes, les accusations de crimes rituels des Juifs contre les enfants chrétiens trouvant leur origine au Moyen-Âge. Ces épisodes du passé sont comme un rappel qu’il ne faut pas prendre les mauvaises histoires à dormir debout pour quantité négligeable. Il y a toujours des gens pour les croire.

Commentaire de Vigi-Sectes

Il est triste de constater qu’un nombre non négligeable de chrétiens, ne regardent pas la télé mais semblent croire ce genre de théories de conspirations qui sortent de leurs petits écrans.

Il est facile de se faire séduire par ces mensonges. Nous rappellerons l’un des 10 commandements, en espérant qu’il soit pris au sérieux.


Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.

La Bible.

Frankreich 2024: Juden in bestimmten Gängen von Paris-Nord Villepinte verboten?

Am 30. Juni 1942 schränkten die Nazis die Bewegungsfreiheit der Juden erheblich ein: Juden war es in den Niederlanden nicht mehr erlaubt, Fahrrad zu fahren oder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Quelle Museum AnneFrank.org

Juifs non voulus, Pays-Bas – Photo collection: NIOD, Amsterdam (Beeldbank WO2)

Das Frankreich des Jahres 2024 beginnt, dem Europa der Jahre 1941 – 1942 zu ähneln. Menschen und Nationen ändern sich nicht, und die Geschichte lehrt nur diejenigen, die sie lieben. Hier finden Sie den Gerichtsbeschluss, der die Anwesenheit israelischer Unternehmen und Vertreter auf der EUROSATORY 2024 verbietet.

Brief auf Englisch

Foto von eurosatory.com

Übersetzung dieses Schreibens ins Deutsche:

PROTECT YOUR FUTURE 17-21 JUN 2024 | PARIS Paris, den 15. Juni 2024 Betreff:

Gerichtsbeschluss, der die Anwesenheit israelischer Unternehmen und Vertreter auf der EUROSATORY 2024 verbietet

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass COGES EVENTS Gegenstand eines Gerichtsbeschlusses vom 14. Juni 2024 ist, der verlangt, die Teilnahme von Mitarbeitern oder Vertretern israelischer Unternehmen an der EUROSATORY Messe zu untersagen und die Werbung für deren Aktivitäten sowie jegliche kommerzielle Vermittlung zu unterbinden. Wir sind außerdem verpflichtet, die Entscheidung an den Eingängen der Messe auszuhängen. Wir sind der Ansicht, dass diese Entscheidung über die Entscheidung der Regierung von vor zwei Wochen hinausgeht, die Präsenz von Ständen israelischer Unternehmen auf der Eurosatory in der aktuellen Situation zu verbieten.

Nun erstreckt sich dieses Teilnahmeverbot auf natürliche oder juristische Personen aller Nationalitäten, die für ein israelisches Unternehmen mit Sitz in Israel oder im Ausland arbeiten, einschließlich Besucher.

Wir nutzen die schnellsten rechtlichen Verfahren, um gegen diese Entscheidungen Berufung einzulegen. Dies wird jedoch die Entscheidung des Gerichts zu diesem Zeitpunkt nicht aussetzen. Wir sind daher nicht in der Lage, Ihren Zugang zur Messe ab Montag zu garantieren.

Wir werden Sie so bald wie möglich über die Entwicklung der Situation informieren.

Generalmajor (Ret.) Charles BEAUDOUIN

Präsident von COGES Events, Generaldirektor von EUROSATORY COGES EVENTS COGES

39 rue Mstislav Rostropovitch – 75017 Paris – Frankreich – Tel: +33 (0)1 44 14 58 10 SAS mit einem Kapital von 1.000.000 – R.C.S Paris 403 070 949 – SIRET 403 070 949 00041 – APE 8230Z – TVA FR92 403 070 949 www.cogesevents.com

Neuigkeit von Letzten Minute.

Das Pariser Handelsgericht hat am Dienstag 18 Juni die vom französischen Verteidigungsministerium beantragten Beschränkungen für israelische Unternehmen auf der Rüstungsmesse Eurosatory 2024 aufgehoben.

Mit dem Beschluss wurde “der Vollzug der Maßnahmen gegen die israelischen Unternehmen, deren Stände auf der Messe EUROSATORY 2024 verboten wurden, bis zum Ende der Messe ausgesetzt”.

Was war der tiefere Grund für die späte Abschaffung dieser Maßnahme? Ist es in Frankreich immer noch zu verpönt, Juden einen gelben Stern anzubringen?

Kommentar von Vigi-Sectes

Handelte es sich um ein Verbot für Juden oder ein Verbot für israelische Unternehmen? Es ist im Grunde das Gleiche, denn ob es uns gefällt oder nicht, Israel ist der jüdische Staat . Mehr oder weniger indirekt und sogar direkt war es ein Verbot gegen Juden im Handel und in der Gesellschaft.

Wie kam es zu dieser Situation?

Die Früchte der Desinformation sind da und sie ist explizit. Hier ein anschauliches, repräsentatives Beispiel: Am 9. Juni 2024 meldete der bekannteste Nachrichtendienst France-info:

Eine jubelnde Menge vor diesem Krankenhaus in Tel Aviv. Drinnen befinden sich vier israelische Geiseln, die von der Hamas freigelassen wurden

La foule en liesse devant cet hôpital de Tel-Aviv. A l’intérieur se trouvent 4 otages israéliens libérés par le Hamas

(Quelle: Youtube: (Source: Youtube : A toi, journaliste d’une carte de presse)

Von der Hamas oder aus der Hamas befreit? War es möglich, die Quelle der Freilassung dieser vier Geiseln zu übersehen, d.h. die israelischen Dienste? Ich glaube nicht, denn von der ersten Sekunde an war die Information aus israelischer Quelle eindeutig und präsentierte in Text und Bild die verschiedenen israelischen Kommandos und Dienste.

In der Zwischenzeit musste France-info einer etwas sachlicheren Meldung zustimmen :

Krieg zwischen Israel und der Hamas: Vier Geiseln wurden von der IDF befreit

Es bleibt dabei, dass die Franzosen mit dieser halben Korrektur nicht wissen, was Tsahal (=die israelische Armee oder IDF) bedeutet. Um genau zu sein, war es ein YAMAM-Kommando (wie der GIGN in Frankreich oder SEK in Deutschland), das der Grenzpolizei untersteht, mit Unterstützung der Armee (IDF), des Shin Bet und der Polizei, die die Rettung durchführten. Die Formulierung von France-Info “Krieg zwischen Israel und der Hamas” verteilt wie in fast allen europäischen Medien die Last der Verantwortung für den Krieg zwischen dem Angreifer (der islamistischen Hamas) und dem Unschuldigen (Israel auf dem Land, das der Herr ihm gegeben hat).

France-Info verschweigt mit diesen Worten diskret die Tatsache, dass es die Hamas war, die am 7. Oktober den iranischen Traum vom Völkermord an der israelischen Zivilbevölkerung auslöste. Es handelt sich nicht um eine einfache Befreihung (die nur politisch hätte sein können), sondern um eine militärische Rettung.


Die Bibel berichtet von einem Iraner, Haman, der auch alle Juden auslöschen wollte.

Denn ich und mein Volk sind verkauft worden, um vernichtet, geschlachtet und ausgelöscht zu werden. Auch wenn wir verkauft würden, um Sklaven und Mägde zu werden, würde ich schweigen, aber der Feind kann den Schaden, der dem König zugefügt wurde, nicht wieder gutmachen. …. Der König reichte Esther das goldene Zepter, und sie erhob sich und blieb vor dem König stehen: Wenn es dem König gefällt und ich Gnade vor ihm gefunden habe und wenn es dem König recht erscheint und ich in seinen Augen angenehm bin, dann soll man schreiben, um die Briefe zu widerrufen, die Haman, der Sohn Hammedathas, des Agagiters, entworfen und geschrieben hat, um die Juden in allen Provinzen des Königs umzubringen.  (Die Bibel)

Diese Geschichte ist nicht mythisch, man kann noch heute das Grab von Esther und ihrem Onkel im Iran besuchen.

Frankreich entschied sich, sich Haman anzuschließen, indem es einen Brief veröffentlichen ließ, nicht um die Juden zu retten, sondern um sie noch mehr zu verurteilen. Der Schaden für jedes antisemitische Land ist gewiss.


France 2024: Juifs interdits dans certaines allées de Paris-Nord Villepinte?

Le 30 juin 1942, les nazis restreignaient considérablement la liberté de circulation des Juifs : Les Juifs n’avaient plus le droit de faire du vélo ou de prendre les transports en commun aux Pays-bas. Source Musée AnneFrank.org

Juifs non voulus, Pays-Bas – Photo collection: NIOD, Amsterdam (Beeldbank WO2)

Du côté francais, en 1941, les juifs ne pouvaient plus être artiste. Joseph Ginsburg, le père de Serge Gainsburg (de son vrai nom Julien Ginburg), du quitter la zone occupée pour avoir le droit d’exercer son métier de pianiste. Serge (Julien) du porter l’étoile jaune.

Sur l’un des rapports de la commission du gouvernement de Vichy, retrouvé en 2010, on peut lire à propos de Joseph Ginsburg :

« Exerçant la profession de pianiste, le nommé Ginsburg, qui se déplace fréquemment réside actuellement à Lyon. […] Son fils Lucien est inscrit au collège Du Guesclin. […] Il ressort néanmoins que l’intéressé a quitté la capitale en 1941 pour la zone libre pour s’éviter des ennuis en raison de sa confession ».

Sourcé de https://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_Gainsbourg

Un juif est juif, qu’il confesse une croyance ou pas. La commission de Vichy a « dénaturalisé ces « israélites sans intérêt national » . Le terme employé est « retrait général ». Les français ne savaient-ils pas … ?

La France de 2024 commence à ressembler à Vichy et à l’Europe des années 1941 – 1942. L’Homme, les nations, ne changent pas, et l’histoire n’enseigne que ceux qui l’aiment.

Voici la décision de justice interdisant la présence de sociétés et de représentants israéliens au salon EUROSATORY 2024.

Lettre en anglais

Photo de eurosatory.com

Traduction de cette lettre en Français :

PROTECT YOUR FUTURE 17-21 JUIN 2024 | PARIS Paris, le 15 juin 2024 Objet :

Décision de justice interdisant la présence de sociétés et de représentants israéliens au salon EUROSATORY 2024

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que COGES EVENTS a fait l’objet d’une décision de justice en date du 14 juin 2024, exigeant d’interdire la participation de salariés ou de représentants de sociétés israéliennes au salon EUROSATORY, et d’empêcher la promotion de leurs activités ainsi que toute intermédiation commerciale. Nous sommes également tenus d’afficher la décision aux entrées du salon. Nous considérons que cette décision va au-delà de la décision du gouvernement prise il y a deux semaines d’interdire la présence de stands de sociétés israéliennes à Eurosatory dans le contexte actuel.

Désormais, cette interdiction de participation s’étend aux personnes physiques ou morales de toutes nationalités travaillant pour une entreprise israélienne domiciliée en Israël ou à l’étranger, y compris les visiteurs.

Nous utilisons les procédures légales les plus rapides pour faire appel de ces décisions. Cependant, cela ne suspendra pas la décision du tribunal pour le moment. Nous ne sommes donc pas en mesure de garantir votre entrée au salon dès lundi.

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation dès que possible.

Major général (Ret.) Charles BEAUDOUIN

Président de COGES Events, Directeur général d’EUROSATORY COGES EVENTS COGES

39 rue Mstislav Rostropovitch – 75017 Paris – France – Tel : +33 (0)1 44 14 58 10 SAS au capital de 1 000 000 – R.C.S Paris 403 070 949 – SIRET 403 070 949 00041 – APE 8230Z – TVA FR92 403 070 949 www.cogesevents.com

Nouvelle de Dernière minute.

Le tribunal de commerce de Paris a annulé mardi 18 juin les restrictions demandées par le ministère français de la Défense à l’encontre des entreprises israéliennes au salon de la défense Eurosatory 2024.

L’ordonnance suspend “l’exécution des mesures prises à l’encontre des entreprises israéliennes dont les stands ont été interdits au salon EUROSATORY 2024, jusqu’à la date de clôture du salon”.

Commentaire de Vigi-Sectes

S’agissait-il d’une interdiction aux juifs ou d’une interdiction aux entreprises israéliennes? C’est intrinsèquement la même chose, car, que cela plaise ou pas, Israël est l’état juif. Indirectement et même directement, c’est une interdiction à l’encontre des juifs dans le commerce et la société, comme le furent les artistes juifs en 1941.

Qu’elle fut la raison profonde de la suppression tardive de cette mesure? Il est encore trop mal vu de mettre aux juifs, ces « israélites sans intérêt national » une étoile jaune en France ?

Comment en arrive-t-on là?

Les fruits de la désinformation sont là et elle est explicite. Voici un exemple représentatif frappant : Le 9 juin 2024, France-info annonçait :

“La foule en liesse devant cet hôpital de Tel-Aviv. A l’intérieur se trouvent 4 otages israéliens libérés par le Hamas.”

(Source: Youtube : A toi, journaliste d’une carte de presse).

Libérés par le Hamas ou du Hamas? Etait-il possible de manquer la source de la libération de ces 4 otages, c-à-d les services israéliens? Je ne le crois pas, dès la première seconde, l’info de source israélienne était sans ambiguïtés et présentait en texte et en images les divers commandos et services israéliens.

Je ne peux que conclure que la pression de l’antisémitisme et de l’islamisme en France, rend la France menteuse et aimant le mensonge. Entretemps France-info a du concéder à une annonce quelque peu plus factuelle : Guerre entre Israël et le Hamas : quatre otages ont été libérés par Tsahal .

Il demeure qu’avec cette demi correction, les Français ne savent pas ce que veut dire Tsahal (=l’armée israélienne ou IDF). Et pour être exact, c’est un commando du YAMAM (comme le GIGN en France) dépendant de la Police des frontières, avec l’appui de l’armée (IDF), le Shin Bet, et la police qui a procédé au sauvetage. Les termes de France-Info “Guerre entre Israël et le Hamas” répartissent comme dans la quasi totalité des médias européens la charge de responsabilités de la guerre entre l’attaquant (Le Hamas islamiste) et l’innocent (Israël sur la terre que le Seigneur lui a donnée).

France-Info occulte discrètement par ces termes le fait que c’est le Hamas qui a déclenché le rêve iranien de génocide contre la population civile d’Israël, le 7 octobre. Il ne s’agit pas d’une simple libération (qui aurait pu être délibérée et seulement politique) mais d’un sauvetage militaire.


La Bible parle d’un iranien, Haman, qui voulait aussi anéantir tous les juifs.

Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l’ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. … Le roi tendit le sceptre d’or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi.  Elle dit alors: Si le roi le trouve bon et si j’ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi et si je suis agréable à ses yeux, qu’on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman, fils d’Hammedatha, l’Agaguite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. (La Bible)

Ce récit n’est pas mythique, on peut encore visiter la tombe d’Esther et de son oncle en Iran.

La France a choisi de se joindre à Haman, en faisant publier une lettre, non pour sauver les juifs, mais pour les condamner d’avantage. Les dommages fait à tout pays antisémite sont certains.

Interdit au Juifs en Turquie

“Juifs interdits”, pouvait-on lire en anglais et en turc au-dessus de Rağman Şahaf, un magasin de livres d’occasion situé à côté de l’université d’Istanbul et non loin du célèbre Grand Bazar de la ville.

Même après le retrait de l’enseigne vendredi 14 juin, le propriétaire du magasin a déclaré qu’il s’en tenait au message.
“Je ne veux rien acheter aux juifs en ce moment, je ne veux rien vendre aux juifs en ce moment, c’est ce que je leur dis”, a déclaré Ozkan Mustafa Küçükkural à l’Agence télégraphique juive (Jewish Telegraphic Agency).

Islam: Setidaknya ada 37 Alquran yang berbeda

Kata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.  (Alkitab)

Masalah dengan Alquran

Orang-orang Muslim mengatakan bahwa mereka hanya memiliki satu Alquran. Mari kita dengarkan pendapat Mohammad Ali Amir-Moezzi, seorang akademisi, sejarawan, dan Islamolog Prancis, direktur studi di École Pratique des Hautes Études, spesialis Syiah dan sejarah penulisan Alquran, yang lahir pada tahun 1956 di Teheran.

Al Qur’an adalah sama untuk semua Muslim selama sepuluh abad. Bahkan, pada abad ke-IV Hijriah – yaitu pada abad ke-X Masehi, umat Islam telah menerima versi Al Qur’an yang kita kenal sekarang ini. Namun, kebulatan suara seperti itu belum pernah ada sebelumnya.

Mohammad Ali Amir-Moezzi,

Mempercayai itu baik, memverifikasi lebih baik

Saat ini ada 7 pembacaan Al Qur’an (dalam bahasa Arab: القراءات القرآنية), ini adalah metode-metode pelafalan Al Qur’an. Bacaan dan sub-bacaan yang berbeda ini memiliki teks dan makna yang berbeda pula.

Versi yang tersebar luas di Maroko, Warsh (ورش) dan versi terpadu yang paling luas, Hafs (حفص), tidak selalu mengatakan hal yang sama. Situs web Muslim mencari petunjuk, mengklaim bahwa ini salah (:-), tetapi satu contoh membuktikan sebaliknya, dan cukup untuk meruntuhkan mitos bahwa Al-Quran dipelihara oleh Allah:

Hatun Tash yang berani dari DCCI Ministries (Defend Christianity, Critique Islam) memiliki 37 Alquran yang berbeda. Hal ini terlihat di depan umum di Speaker Corner London dengan memamerkan Alquran-nya.

Momen Kebenaran

Contoh Al-Quran surah 3 ayat 146

BacaanKata-kata Arab yang berbedaTerjemahan
Hafsقَتَلَ (qatala)Dia membunuh / berjuang
Warshقُتِلَ (qutila)Dia dibunuh
Informasi dari pakar Mesir kami

Hanya infleksi dari tulisan Arab modern (atau sebelum itu pelafalan yang benar) yang memberikan pelafalan yang benar dan dengan demikian arti kata yang sebenarnya.

Oleh karena itu, surah Al Qur’an
Q3:146 tidak sama

QS. 3:146: Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya) yang bertakwa. 

Tafsir Al Qur’an versi Hafs : (terj. Hamidullah) online

Di bawah ini adalah Warsh1 dan warsh2 versi online di quranflash.com:

QS.3:146: Banyak di antara para nabi yang dibunuh

Versi Warsh1 dan warsh2
Lafal Al Qur’an: coran-en-ligne.com
Pembacaan Surat Al-Fatihah 1: quranflash.com
Tadarus Warsh 2: quranflash.com

5000 perbedaan

Antara Al Qur’an Warsh dan Hafs, terdapat lebih dari 5000 perbedaan menurut Dr Jay Smith. Para syekh Muslim tidak dapat membantahnya.

Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menyebut mereka yang mengetahui perbedaannya sebagai orang bodoh.

Dr Jay Smith vs Shaykh Yasir Qadhi (Revisited) | Holes in the standard narrative

Orang yang tidak peduli adalah mereka yang ingin mengabaikan dan tidak mau memeriksa.

Kami telah bersusah payah untuk memeriksa setidaknya beberapa perbedaan dengan membuat salinan dari situs-situs Muslim. Kami hanya menerbitkan satu saja, itu sudah cukup.

Sampai tahun 1923, ada banyak versi Al-Qur’an. Selain itu, tidak pernah ada versi yang diterbitkan untuk disebarkan secara luas. Pada tahun 1923, sebuah komite yang terdiri dari para cendekiawan Islam bertemu di Kairo dan memilih Al-Qur’an versi Hafs sebagai Al-Qur’an resmi. Komite ini bahkan memilih gaya kaligrafi yang unik untuk Al Qur’an.

Berikut ini adalah sebuah artikel dari situs kami, tidak bersifat polemik, yang ditulis oleh para akademisi Arab yang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang masalah ini dibandingkan dengan para imam yang ada: berbagai-bacaan-al-Qur’an

Orang buta menuntun orang buta

Bagaimana mungkin Mohammad Ali Amir-Moezzi bisa melewatkan ribuan perbedaan seperti ini? Para syekh pada umumnya tahu betul bahwa ada banyak sekali perbedaan di antara 7 bacaan utama Al Qur’an dan sub-subnya.

Syekh dan imam secara sadar atau tidak, berbohong dengan melanggengkan mitos Al-Quran yang unik dan terpelihara.


Untuk mengetahui lebih lanjut tentang berbagai kebohongan:
Berikut ini adalah seorang syekh Muslim yang bersaksi bahwa 90% informasi disembunyikan oleh syekh-syekh lain, yang dengan sengaja berbohong. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang diilhami oleh Yesus yang disebut sebagai “bapa segala kebohongan”.

Islam: co najmniej 37 różnych Koranów

Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. (Biblia)

Problem z Koranem

Muzułmanie twierdzą, że mają tylko jeden Koran. Proszę posłuchać Mohammada Ali Amir-Moezzi, francuskiego naukowca, historyka i islamologa, dyrektora studiów w École Pratique des Hautes Études, specjalisty w dziedzinie szyizmu i historii spisywania Koranu, urodzonego w 1956 r. w Teheranie.

Koran jest taki sam dla wszystkich muzułmanów od dziesięciu wieków. W rzeczywistości, w IVth wieku Hegiry – tj. w Xth wieku ery chrześcijańskiej, muzułmanie zaakceptowali tę wersję Koranu, którą znamy. Ale taka jednomyślność nie istniała wcześniej.

Mohammad Ali Amir-Moezzi,

Wiara jest dobra, weryfikacja jest lepsza

Obecnie istnieje 7 odczytów Koranu (po arabsku: القراءات القرآنية), są to metody wokalizacji Koranu. Te różne odczytania i pod-odczytania mają różne teksty i znaczenia.

Wersja rozpowszechniona w Maroku Warsh (ورش) i najbardziej rozpowszechniona zunifikowana wersja, Hafs (حفص), nie zawsze mówią to samo. Muzułmańska strona seek guidance twierdzi, że jest to fałsz (:-)), ale jeden przykład dowodzi inaczej i wystarczy, aby bezpowrotnie zburzyć mit o tym, że Koran został zachowany przez Allaha:

Odważny Hatun Tash z DCCI Ministries (Defend Christianity, Critique Islam) posiada 37 różnych Koranów. Uderzono w nią publicznie w londyńskim Speaker Corner, pokazując jej Korany.

Chwila prawdy

Przykład Koran rozdz. 3 ajat 146

CzytanieRóżne słowa arabskieTłumaczenie
Hafsقَتَلَ (qatala)Zabił
Warshقُتِلَ (qutila)został zabity
Informacje od naszego egipskiego eksperta

Tylko fleksja współczesnego pisma arabskiego (lub wcześniej poprawna recytacja) daje prawidłową wymowę, a tym samym prawdziwe znaczenie słowa.

Sura Koranu
Q3:146 nie jest zatem taka sama

w wersji Hafs i Warsh.

Q3:146: Ilu proroków walczyło, w towarzystwie wielu uczniów, którzy nie ugięli się z powodu tego, co dosięgło ich na drodze Allaha …

Wersja Hafs :

Poniżej znajduje się Warsh1 i warsh2 wersja online na quranflash.com:

Q3:146: Wielu proroków zostało zabitych …

Wersja Warsh1 i warsh2
Recytacja Hafs: coran-en-ligne.com
Recytacja Warsz 1: quranflash.com
Recytacja Warsh 2: quranflash.com

5000 różnic

Według dr Jaya Smitha między Koranem Warsh i Hafs istnieje ponad 5000 rozbieżności (różnic). Muzułmańscy szejkowie nie są w stanie mu zaprzeczyć.

Jedyne, co mogą zrobić, to nazwać tych, którzy znają różnice, ignorantami.

Dr Jay Smith vs Shaykh Yasir Qadhi (Revisited) | Dziury w standardowej narracji

Nieświadomi to ci, którzy chcą ignorować i nie chcą sprawdzać.

Zadaliśmy sobie trud sprawdzenia przynajmniej niektórych różnic, wykonując kopie muzułmańskich witryn. Publikujemy tylko jedną, to wystarczy.

Do 1923 roku istniało wiele wersji Koranu. Co więcej, nigdy nie opublikowano wersji przeznaczonej do szerokiej dystrybucji. W 1923 roku komitet islamskich uczonych spotkał się w Kairze i wybrał wersję Koranu Hafsa jako oficjalny Koran. Komitet ten wybrał nawet unikalny styl kaligrafii dla Koranu.

Oto nie polemiczny artykuł na naszej stronie, napisany przez arabistów, którzy są lepiej poinformowani na ten temat niż większość imamów: różne odczytania Koranu

Ślepy prowadzący ślepego!

Jak Mohammad Ali Amir-Moezzi mógł przegapić tysiące takich różnic? Szejkowie w ogóle dobrze wiedzą, że istnieje wiele rozbieżności między 7 różnymi głównymi odczytaniami Koranu i podgrupami.

Szeikowie i imamowie świadomie lub nieświadomie kłamią, utrwalając mit unikalnego i zachowanego Koranu.


Aby dowiedzieć się więcej na temat różnych kłamstw:
Oto muzułmański szejk, który zeznaje, że 90% informacji jest ukrywanych przez innych szejków, którzy świadomie kłamią. Islam jest więc religią inspirowaną przez tego, którego Jezus nazwał ” ojcem kłamstwa “.

Les vrais problèmes de l’évolution

Si tu vois un homme qui se croit sage,
Il y a plus à espérer d’un insensé que de lui.
Proverbe 26:12 

Un site évolutionniste scienceetfoi.com présente un article critique d’une conférence de chrétiens bibliques.

Nous lisons : 

« Les difficultés à engendrer l’ensemble de la race humaine à partir d’une poignée de survivants sur le Mont Ararat il y a environ 4000 ans sont évidentes. »

L’humilité nous mets en garde des soi-disant “évidences”. La Parole de Dieu doit nous faire réfléchir avant de juger sans fondements. C’est ici au moins un vrai problème.

Encore une manière subtile de dire que l’ensemble la race humaine a plusieurs sous-races distinctes en son sein, issues intrinsèquement de plusieurs chemins d’évolution, … et qu’est-ce qui empêcherait à chacun de penser logiquement “ces chemins sont forcément plus ou moins avancés dans l’arbre de l’évolution”.

Vient ensuite chez chacun la question : “Qui sont les moins (ou moins bien) évolués?”

Les africains ! … pensent certains évolutionnistes ! D’autres pensaient : les juifs! Mais cela ne peut être mis par écrit avec plus de précision, car ce n’est pas politiquement correct. 

Le chrétien biblique pense au contraire que nous sommes tous descendant de Noé et de ses 3 enfants, et ultimement d’Adam et d’Eve, tous issus d’un même sang, comme dit Paul. Il n’y a pas de plus ou moins évolué.

La liste des incohérences bibliques de cette même page de scienceetfoi est longue. Exemple: Le déluge ne serait pas global et littéral. Je me souviens d’une sœur africaine pleine de foi dire « mais si le déluge était locale, pourquoi Dieu a fait une arche ? ». Elle pourrait enseigner les évolutionnistes théistes. 

L’article en pdf suivant nous présente une réponse biblique plus exhaustive à l’évolutionnisme théiste, et montre que les récits bibliques sont historiques et non des mythes.

Les vrais problèmes du faux problème de l’évolution.
Une analyse critique de : Roger LEFEBVRE, Le faux problème de l’évolution,
Science et foi.com, 2013, 346 pages.

Les-vrais-problemes-du-faux-probleme

Generalversammlung der Vereinten Nationen pro Terrorregimen

Kein Friede den Gesetzlosen!
spricht Jahwe.  

Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes, [zweischneidiges] Schwert, auf daß er damit die Nationen schlage; und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt die Kelter des Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. 

(Jesaja & Offenbarung )


2024-05-10 : In einer kraftvollen und evokativen Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen kritisiert der israelische Botschafter Gilad Erdan vehement den Vorschlag zur Anerkennung eines palästinensischen Staates. Unter Berufung auf historische Verweise auf den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust argumentierte Botschafter Erdan, dass die Anerkennung eines palästinensischen Staates unter den gegenwärtigen Bedingungen der Unterstützung eines Terrorregimes gleichkäme. Er zieht eine Parallele zwischen den Schrecken der Vergangenheit und den potenziellen Gefahren der Legitimierung dessen, was er als den Hitler unserer Zeit bezeichnet.
Erdans Rede befasst sich mit dem Versagen der Vereinten Nationen bei der Aufrechterhaltung ihrer Gründungsprinzipien und beschuldigt die Organisation, den Terrorismus zu fördern, anstatt den Frieden zu unterstützen. Er verurteilte die Aktionen der UN als Verrat am Völkerrecht und der moralischen Pflicht, sich Völkermord und Terrorismus zu widersetzen. Siehe youtube.


Danke, Herr Präsident

Vor mehr als 85 Jahren, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, erhob sich eine rein böse Macht mit dem Ziel, den Planeten durch Völkermord und Zerstörung zu beherrschen. Nachdem Hitler an die Macht gekommen war, versuchten die Nazis, die Menschheit ihrem eisernen Festmahl zu unterwerfen, indem sie das jüdische Volk, aber auch alle anderen, die sie als Untermenschen betrachteten, auslöschten.

Doch angesichts dieses völkermörderischen Komplotts versammelten sich die Kräfte des Guten, um diesem Horror ein Ende zu setzen und der Welt Freiheit und Frieden zu bringen. Nach dem Sieg der Alliierten wurde diese Institution, die Vereinten Nationen, gegründet mit dem Auftrag, dafür zu sorgen, dass eine solche Tyrannei nie wieder ihr Haupt erhebt, nie wieder.

Heute bereitet Ihr euch darauf vor, genau das Gegenteil zu tun und die Schaffung eines palästinensischen Terrorstaates zu unterstützen, der von dem Hitler unserer Zeit – dem Hitler unserer Zeit – regiert werden wird.

Terrorstaat

In den 1940er Jahren vereinte sich die Welt, um ein mörderisches Regime zu zerstören, aber heute, mit einer bösartigen und verdrehten Ironie, nimmt die gleiche Organisation, die geschaffen wurde, um das Böse zu verhindern, einen Terrorstaat in ihre Reihen auf.

Churchill

Was würde Churchill sagen, wenn er heute leben würde? Was würde Roosevelt denken? sie drehen sich in ihren Gräbern um! Erst in dieser Woche beging Israel den Yom HaShoah, den Holocaust-Gedenktag.

Und ausgerechnet in unserer heiligen Woche hat dieses schamlose Gremium beschlossen, moderne Nazis mit Rechten und Privilegien zu belohnen, während die Israelis um die in den Krematorien verbrannten jüdischen Babys trauern und Sie hier bei der UNO die Kollaborateure der am 7. Oktober verbrannten israelischen Babys einweihen.

Wie könnt Ihr so blind sein?
Ist es Ihr politisches Interesse?

7. Oktober 2023 – Israel

Sind Eure verzerrten Werte durch den diplomatischen Terror der Palästinenser und ihrer Kollaborateure bedroht? Es gibt viele von ihnen hier!

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die heutige destruktive Abstimmung öffnet nicht nur die Türen der UNO für die palästinensische Autonomiebehörde, die den Terror unterstützt, wenn dies der Fall wäre, wäre es schon schlimm genug.
Aber wie Ihr alle wisst, kontrolliert die Palästinensische Autonomiebehörde nicht einmal ihr eigenes Territorium.

Wissen Sie, wer Gaza kontrolliert?

Gaza

Ihr habt es wahrscheinlich vergessen, denn in all den Resolutionen, die Ihr hier seit dem 7. Oktober verabschiedet haben, haben Ihr es nicht einmal geschafft, sie zu benennen, also erinnere ich Ihnen daran, dass es die Terroristen der Hamas sind. Aber die Hamas kontrolliert nicht nur Gaza. Die Hamas hat auch die Kontrolle über palästinensische Viertel, palästinensische Dörfer in Judäa und Samaria, was Ihr als Westjordanland bezeichnen, übernommen. In allen Umfragen wird heute vorausgesagt, dass die Hamas die palästinensischen Wahlen gewinnen wird, wenn sie denn jemals stattfinden.

Die Generalversammlung steht heute also nicht nur kurz davor, der palästinensischen Terrorbehörde die Rechte eines Staates zuzusprechen. Heute seid Ihr auch dabei, dem zukünftigen Terrorstaat der Hamas Privilegien und Rechte zu gewähren. Ihr habt die Vereinten Nationen für moderne Nazis geöffnet, für völkermörderische Dschihadisten, die entschlossen sind, einen islamischen Staat in Israel und der Region zu errichten, indem Ihr alle jüdischen Männer, Frauen und Kinder ermordet.

Das macht mich krank, in den kommenden Jahren werdet Ihr erklären müssen, wie Ihr entgegen jeglicher Moral und der Charta der Vereinten Nationen alles getan habt, um einer Gruppe von Massenmördern, den Hitlern unserer Zeit, einen Staat zu geben. Ich präsentiere Ihnen nun das Ergebnis der heutigen Abstimmung, das Ergebnis Ihrer Stimme als zukünftiger Präsident, als tyrannischer Präsident des Hamas-Staates, der übrigens von den Vereinten Nationen gesponsert wird.

Hamas President
Hamas President


Und es sind Sie, die Generalversammlung, der er seine tiefste Dankbarkeit schuldet.
Wenn die Hamas an die Macht kommt, wissen Sie, was mit dem palästinensischen Vertreter, der hier gerade gesprochen hat, geschehen wird: Er wird abberufen und wenn er zurückkehrt, wird er wahrscheinlich von der Hamas von einem Dach geworfen, genau wie die Vertreter der Palästinensischen Autonomiebehörde, als die Hamas 2006-2007 den Gazastreifen eroberte.

An seiner Stelle wird dieses Gremium den Vertreter der Hamas in seine Reihen aufnehmen, einen terroristischen Diplomaten, dessen erklärtes Ziel der Völkermord an den Juden ist, genau wie sein iranischer Amtskollege hier.
Mit diesem neuen Vorsitzenden könnten wir Vertreter von Isis oder Bo Haram in unserem Gremium sehen.

Ihr wisst, was zu dem neuen moralischen Standard passt, der heute hier festgelegt wurde, indem die Rechte eines Staates einem Gebilde verliehen werden, das bereits teilweise von Terroristen kontrolliert wird und das durch eine Truppe von kinder-mordenden Hamas-Vergewaltigern ersetzt werden soll. Unglaublich, wirklich unglaublich. Was Ihr heute tut, erinnert an die Kapitulation der europäischen Mächte vor Hitler im Münchner Abkommen.

Churchills Bemerkungen über die Wahl der Feigheit und des Appeasement gegenüber mörderischen Diktatoren treffen auf Ihre heutige Abstimmung zu, denn Ihr habt die Wahl zwischen Schwäche, Scham und Versöhnung und dem Kampf gegen den Terror.

Leider werdet Ihr sich für die Schwäche entscheiden, aber Ihr werdet im Gegenzug nicht nur Schande, sondern auch Krieg in der Zukunft erhalten. Bravo!

Verehrte Kollegen, heute wird hier von der Generalversammlung eine weitere Parodie begangen, ein unverzeihlicher Akt:

Die Zerstörung der Charta der Vereinten Nationen, der Charta der Vereinten Nationen. Das heilige Dokument, das als Grundlage für alles dient, was wir hier tun sollen, wird mit Füßen getreten, es wird aus dem Fenster geworfen. Ihr , Ihr spuckt auf die Werte selbst, die formuliert wurden, um diese Organisation mit der heutigen zerstörerischen Resolution zu binden, Ihr umgeht den Sicherheitsrat, indem Ihr seine Entscheidung ignorieren und die Normen verletzen, an die sich diese Organisation gehalten hat.

Die Charta wurde aus einem bestimmten Grund verfasst, aber die meisten von Ihnen kümmern sich nicht um die Qualifikationen, die in ihr festgelegt sind. Lässt Ihr mich daher daran erinnern, was die Charta über die Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen sagt.

UN Charta

“Die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen steht allen anderen friedliebenden Staaten offen, die die in dieser Charta festgelegten Verpflichtungen akzeptieren.
Die Aufnahme eines solchen Staates als Mitglied der Vereinten Nationen wird von der Generalversammlung auf Empfehlung des Sicherheitsrates beschlossen”.
Mit der heutigen Abstimmung umgeht Ihr nicht nur den Sicherheitsrat und verstoßen damit gegen die Charta, sondern Ihr verfälscht auch die Bedeutung der Friedensliebe. Ihr wisst, dass die Palästinenser das genaue Gegenteil von Friedensliebe sind, das wissen Sie.

Seit sie den Teilungsplan der Vereinten Nationen 1947 ablehnten, haben sie ihn abgelehnt. Immer wieder haben sie nur versucht, Israel zu zerstören. Sie lieben den Terror und nicht den Frieden, sie sind alles andere als friedensliebend.

Teilungsplan 1947

Die Palästinensische Autonomiebehörde zahlt den Terroristen lebenslange Gehälter, das ist Teil ihres Budgets. Sie lehren Märtyrertum und Dschihad in ihren Klassenzimmern, sie verherrlichen den Tod und die Ermordung von Palästinensern, sie indoktrinieren ihre Kinder, Israelis zu ermorden und Terroranschläge zu verüben, und wenn Israel sich dann verteidigt, kommt der palästinensische Vertreter hierher, steht hier und geht ins Abseits.

Der palästinensische Vertreter kommt hierher, steht hier und vergießt seine Krokodilstränen, als ob er sie nicht alle zu Selbstmordattentaten und Terroranschlägen geschickt hätte. Nicht ein einziger palästinensischer Führer, nicht einmal ein einziger, hat das Massaker vom 7. Oktober verurteilt.

Er nennt die Hamas seine Brüder, und es sind diese, denen Ihr die Rechte eines Staates zusprechen wollt? einer terroristischen Entität? Solange viele von Ihnen die Juden hassen, kümmert es Euch nicht wirklich, dass die Palästinenser nicht friedlich sind.

Trotz Ihrer Verpflichtung, die Charta der Vereinten Nationen zu respektieren, seid Ihr heute hier, um darzulegen, was die Charta für Euch wirklich bedeutet, wenn es um das Leben von Israelis und Juden geht, bedeutet die Charta der Vereinten Nationen für Euch nichts – NADA – kaput.

Indem Ihr die Charta ignorieren und den Palästinensern die Privilegien eines Mitgliedsstaates gewähren, beweisen Sie, dass Moral für Euch nur ein Slogan ist, während Politik und Interessen vorherrschen. Für Euch ist die Charta der Vereinten Nationen nur ein bedeutungsloses Dokument, und die heutige Abstimmung wird dies beweisen.

Wissen Sie, was Ihr heute tut?
Heute entleert Ihr die Charta ihrer Substanz, und Ihr tut dies am Tag nach dem brutalsten Massaker an meinem Volk seit dem Holocaust, auf der Asche des Massakers vom 7. Oktober.

Warum ist das so?

Dieser Tag wird in die Annalen der Infamie eingehen: Die UNO, eine Organisation, die am Tag nach der systematischen Ermordung von 6 Millionen Juden gegründet wurde, missachtet ihre Gründungscharta und fördert ein weiteres völkermörderisches Regime, das die Existenz des jüdischen Volkes bedroht. Ich möchte, dass die ganze Welt sich an diesen Moment, an diese unmoralische Tat erinnert.

Heute werde ich Ihnen daher einen Spiegel vorhalten, es ist Eure Spiegel, damit Ihr genau sehen könnt, was Ihr der Charta der Vereinten Nationen mit dieser zerstörerischen Abstimmung antut.
Ihr zerreißt die Charta der Vereinten Nationen mit Eure eigenen Händen. Ja, ja, das ist es, was Ihr tut, Ihr zerreißt die Charta der Vereinten Nationen.

UN shredding the UN Charter.
UN shredding the UN Charter


Shame on you

Danke, Herr Präsident


UN’s vote: Joining the antisemite forces

“There is no peace,” says Yahweh, “for the wicked.”
(The Bible, Isaiah 48:22)

May 10, 2024 : In a powerful and evocative speech at the United Nations General Assembly, Israeli Ambassador Gilad Erdan vehemently criticizes the proposed recognition of a Palestinian state. Invoking historical references to World War II and the Holocaust, Ambassador Erdan argues that endorsing a Palestinian state under current conditions would equate to supporting a terrorist regime. He draws a parallel between the horrors of the past and the potential dangers of legitimizing what he describes as the Hitler of our times.
Erdan’s speech addresses the failure of the United Nations to maintain its founding principles, accusing the body of enabling terrorism rather than fostering peace.
He condemns the UN’s actions as a betrayal of international law and the moral duty to oppose genocide and terrorism.

Quote and transcript taken from youtube.


Thank you Mr President

Over 85 years years ago, as World War II began, a force of sheer evil rose up with the goal of dominating the planet through genocide and destruction.
After Hitler’s rise to power, the Nazis sought to subjugate Humanity under their iron Feast while annihilating the Jewish people, but not only us all those who they deemed subhuman.

But in the face of this genocidal plot, the forces of good came together in order to end this horror, to return freedom and peace to the world. And following the Allies Victory, this institution here the United Nations was founded with the mission of ensuring such tyranny never raises its ugly head again, never.

Today you are about to do the exact opposite and advance the establishment of a Palestinian Terror state which will be led by the Hitler of our times – the Hitler of our times.

In the 1940s the world United to destroy a murderous regime, yet today with sick and twisted irony, the very body established to prevent evil is now welcoming a terror State into its ranks.

What would Churchill say if he were alive today? what would Roosevelts think? They are turning in their graves, turning in their graves! This week only, this week Israel commemorated Yom HaShoah Holocaust, Remembrance Day.

And it is during our sacred week, that this Shameless Body has chosen to reward modern-day Nazis with rights and privileges as Israelis mourn the Jewish babies burned in the crematoria, you here at the UN Usher in, the collaborators of the Israel babies burned on October 7th.

How can you be so blind? Is it your political interest?

Are these your distorted values are you being threatened by diplomatic Terror of the Palestinians and their collaborators? there are many here!

Colleagues ! Today’s destructive vote is not only opening the UN’s doors to the terror supporting Palestinian Authority, if it was, then it would be bad enough.
But as you all know the Palestinian Authority does not even have control of its own territory.

Do you know who controls Gaza?

You probably have forgotten because in all of your resolutions here since October 7th you have failed to even call them out by name, so I’ll remind you it’s the terrorists of Hamas. But Hamas doesn’t only control Gaza Hamas has also taken over Palestinian neighborhoods, Palestinian villages in Judea and Samaria, what you call the West Bank. In every poll Hamas today is predicted to win Palestinian elections if they ever happen.

So today, the general assembly is not only about to Grant the rights of a state to the Palestinian Terror Authority. Today you are also about to Grant Privileges and rights to the Future Terror state of Hamas, you have opened up the United Nations to modern-day Nazis, to genocidal jihadists committed to establishing an Islamic State across Israel and the region, murdering every Jewish man woman and child.

It makes me sick, sick, in the years to come you will have to explain how in opposition to all morality, and the UN Charter you did everything everything to give a state to a group of mass m murderers, to the Hitlers of our times. So here it is, I present to you the future outcome of today’s vote, this is the outcome of your vote soon to be president, president Tyrant of the state of Hamas sponsored by the UN by the way.

Hamas President
Hamas President

And he owes his deepest gratitude to you, the general assembly.
When Hamas rises to power the Palestinian representative who just spoke here, you know what will happen to him, he will be recalled, and if he returns he will likely be thrown off a rooftop by Hamas, just as the Palestinian Authority representative were when hamas took over Gaza back in 2006-2007.

And in his place this body will welcome Hamas representative to its ranks, a terrorist Diplomat whose stated goal is Jewish genocide, just like his Iranian counterpart here.
With this new president, we may see here representatives of Isis or Boko Haram that will sit Among Us.

You know what this will be fitting for the new moral standard being set here today, giving the rights of a state to an entity that is already partially controlled by terrorists and will be replaced by a force of child murdering Hamas rapists.
Unbelievable truly unbelievable. What you are carrying out today is reminiscent of how the powers of Europe capitulated to Hitler in the Munich agreement.

The UN is targeting the low abiding democracy of Israel, while appeasing the Nazi jihadist forces of Hamas and Iran, and Churchill’s remarks then on the choice of coward and appeasement in the face of murderous dictators are relevant to your vote today, because today you have a choice between weakness shame and conciliation and fighting a war against Terror.

And sadly you will choose weakness, but you will receive in return not only shame but war in the future as well. Bravo!

Colleagues today another travesty is being committed here by the general assembly, an unforgivable act :

The destruction of the United Nations Charter the UN Charter. The sacred document which serves as the foundation of everything we are supposed to do here, is being trampled upon it is being thrown out the window. You! you are spitting on the very values that were formulated to bind this organization with today’s destructive resolution, you are circumventing the security Council ignoring its decision and violating the Norms this organization has abided by.

The charter was drafted for a reason, but most of you care nothing for the qualifications it outlines. So let me remind you what the charter says about admitting new UN membership.

 1. “membership in the United Nations is open to all other peace loving states, which accept the obligation s contained in the present Charter” peace loving number!
 2. the admission of any such state to membership in the United Nations will be affected by a decision of the general assembly upon the recommendation of the security Council”

With today’s vote, you are not only bypassing the security Council in violation of the charter, but you are bastardizing the meaning of peace loving. You know that the Palestinians are the exact opposite of peace loving, you know this.

Since they rejected the UN partition plan in 1947, they rejected it. They have only tried to destroy Israel time and again they are terror loving not peace loving, they are anything but peace loving.

The Palestinian Authority pays lifelong salaries to the terrorists, it’s in their budget.
They teach martyrdom and Jihad in their classrooms, they glorify death and murder the Palestinians, indoctrinate their children to murder Israelis and commit Terror attacks and then, when Israel defends herself.

The Palestinian representative comes here, stands here, shedding his crocodile tears, as if he did not send all of them to commit suicide or Terror attacks. Not a single Palestinian leader, not even one, has condemned the October 7th Massacre.

He calls the Hamas his brothers, and this is who you want to bestow the rights of a state upon? a terror entity? As long as so many of you are Jew hating, you don’t really care that the Palestinians are not peace-loving.

Despite your obligation to the UN Charter you are here today to expose what the charter truly means to you, when it comes to the lives of Israelis and Jews, the UN Charter means nothing to you – NADA – kaput.

By ignoring the charter and granting the Palestinians the Privileges of a member State, you are proving that morality is just a slogan for you, while politics and interests Prevail. To you, the UN Charter is just a meaningless document, and the vote today will prove that

You know what you’re doing today?
Today you are gutting the charter, and you are doing it in the wake of the most brutal Massacre of my people since the Holocaust on the ashes of the October 7th Massacre.

Why?

This day will go down in infamy the UN an organization that was established in the aftermath of the systematic murder of 6 million Jews pays no heed to its founding Charter and is advancing another genocidal regime that threatens the existence of the Jewish people. And I want the entire world, to remember this moment, to remember this immoral act.

UN shredding the UN Charter.
UN shredding the UN Charter

So today I will hold up a mirror, this is your mirror, so that you can see exactly what you are inflicting upon the UN Charter with this destructive vote.
You are shredding the UN Charter with your own hands. Yes yes that’s what you’re doing, shredding the UN Charter. Shame on you

Thank you Mr President

Genèse 1: littéral, littéralisme, ou littéraliste ?


par Simon Turpin, Présenté dans Answers in Depth
Article original en anglais

Résumé

Les créationnistes jeune terre, ou plutôt les créationnistes bibliques1, sont souvent accusés d’être trop littéralistes dans leur interprétation de Genèse 1. C’est regrettable, car cette accusation caricature leur position d’« interprétation littéraliste », ce qui est malheureux puisque les créationnistes bibliques expliquent leur herméneutique comme une « interprétation grammatico-historique ». Cet article soutiendra que, lorsque nous lisons Genèse 1 dans son contexte, il doit être compris comme un récit historique qui enseigne que Dieu a tout créé en six jours de 24 heures.

Introduction

La discussion sur les jours de la création est souvent influencée par la manière dont elle est présentée par ceux qui caricaturent la position biblique sur la création. Par exemple, le spécialiste de l’Ancien Testament C. John Collins utilise souvent l’approche « littérale » de la Genèse de manière négative :

J’ai donné des raisons contre une lecture littérale de la Genèse, et c’est cette lecture littérale qui est à l’origine du prétendu conflit.2

En stéréotypant notre position comme « littéraliste », Collins et d’autres tentent de montrer en quoi elle est erronée, en avançant leur propre interprétation comme étant la bonne.

En ce qui concerne la lecture du matériel de Genèse 1-11, Collins estime que :

« l’auteur parlait de ce qu’il pensait être des événements réels, en utilisant des techniques rhétoriques et littéraires pour façonner les attitudes des lecteurs à l’égard de ces événements ».3

La définition qu’il donne de l’histoire est cruciale pour son analyse de la Genèse 1-11. Pour Collins, la Genèse 1-11 est « comme historique »4 avec un noyau historique5. Pour Collins, la Genèse 1-11 est historique dans le sens où les événements qui y sont relatés se sont réellement produits.6 Cependant, la description de ces événements est symbolique, car l’auteur utilise des techniques rhétoriques et littéraires. Le niveau élevé de langage (supposé) figuratif et imagé signifie que le passage ne doit pas être considéré comme littéral.7 En fait, Collins met constamment en garde contre une lecture littérale de la Genèse 1-11.8

Je soutiendrai que le genre littéraire de Genèse 1 doit être compris comme un récit historique, des événements qui se sont déroulés dans l’histoire spatio-temporelle, qui enseigne que Dieu a créé toutes les choses en six jours de 24 heures. Je traiterai ensuite des principales objections à ce sujet, en examinant plus particulièrement les jours un, quatre et sept.

Interprétation littérale de Genèse 1 ?

La compréhension de Genèse 1 par les créationnistes bibliques est que les événements de Genèse 1 sont un récit historique fiable de la création du monde et de l’humanité, puisqu’ils ont été divinement révélés par Dieu à Moïse (Exode 20:11, 31:17-18).9 Parce que toutes les Ecritures sont inspirées par Dieu (2 Timothée 3:16), elles sont dignes de confiance et font autorité lorsqu’il s’agit d’histoire, et sont donc dignes de confiance dans les déductions scientifiques tirées de cette histoire littérale (par ex, puisque la terre a été créée avant le soleil, selon Genèse 1, la terre n’a pas évolué selon les lois de la chimie et de la physique à partir d’un nuage de gaz solaire autour du soleil).10

Les créationnistes bibliques interprètent Genèse 1 en utilisant l’approche historico-grammaticale, c’est-à-dire en prenant le texte tel qu’il est, en fonction de son genre littéraire. Cette approche comprend Genèse 1 comme une narration historique, qui prend bien sûr en compte des éléments tels que les métaphores et les figures de style (Genèse 2:23, 4:7, 7:11). Le sens clair peut être compris comme « le sens voulu par l’auteur humain, tel que ce sens peut être clairement déterminé par le contexte littéraire et historique ».11 Par conséquent, en raison des connotations négatives associées à une interprétation « littérale » de la Bible et de Genèse 1, il est préférable de parler d’une « interprétation grammatico-historique ».

Genèse 1

L’interprétation du récit de la création dans Genèse 1 est cruciale pour comprendre les discussions sur l’évolution et l’âge de la terre. Par exemple, si Genèse 1 enseigne que la création a eu lieu en six jours de 24 heures, ce qui indique que la terre est jeune, cela exclut les millions d’années revendiquées par les scientifiques séculiers pour l’âge de la terre.12

Genre littéraire de Genèse 1

Le genre littéraire de Genèse 1 a fait l’objet de nombreux débats parmi les spécialistes vieille terre, qui ont proposé un certain nombre de suggestions : légende,13 mythe,14 poésie,15 histoire théologique,16 hymne,17 et récit en prose exalté.18 Il existe cependant plusieurs raisons convaincantes de croire que Genèse 1 est un récit historique19 décrivant des événements réels qui se sont déroulés en six jours de 24 heures (Exode 20:11, Exode 31:17).

Tout d’abord, la littérature de Genèse 1:1-2:4 est manifestement une narration20 , même si son contenu est extraordinaire ; en ce sens, il s’agit d’un « morceau unique de littérature ».21 Le fait que Genèse 1 soit « un morceau unique de littérature » n’indique cependant pas qu’il s’agisse d’un genre unique. Gerhard Hasel déclare à juste titre :

Elle n’est guère sui generis [unique] dans un sens littéraire exclusif qui la soustrairait à la communication sur un plan factuel, précis et historique 22.

Au niveau grammatical, les formes verbales hébraïques de Genèse 1 montrent qu’il s’agit d’un récit.23 Le waw-consécutif « est une caractéristique essentielle du récit qui ajoute à la narration passée un élément de séquence … Il apparaît 55 fois dans les 34 versets de la Genèse 1:1-2:3 ».24 Si « le texte n’était pas destiné à être pris de manière séquentielle, pourquoi l’auteur biblique a-t-il utilisé ce dispositif narratif si librement ?» 25

En outre, bien que les caractéristiques artistiques de Genèse 1 soient débattues, des indicateurs textuels convaincants montrent qu’il ne s’agit pas d’un texte poétique.26 Genèse 1 « ne contient que peu ou pas d’indications de langage figuratif. De plus, l’une des principales caractéristiques de la poésie hébraïque est absente, à savoir le parallélisme.28 On le voit dans les Psaumes, par exemple, où une déclaration est faite et où la même idée ou son contraire est ensuite exprimée avec des mots différents. Ainsi, le Psaume 19.1-2 (NIV), exemple de parallélisme synonymique, dit : «  Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le ciel annonce son œuvre. Jour après jour, il fait entendre sa parole, et nuit après nuit, il fait connaître sa science ». Néanmoins, même s’il était démontré que Genèse 1 fut un texte poétique, cela ne signifierait pas qu’il ne peut pas également être une révélation fidèle des détails de l’histoire réelle.29

D’autres ont soutenu que, parce que Genèse 1 contient de la symétrie30, il ne s’agit pas d’un récit historique normal, mais plutôt d’un « arrangement artistique »31 dont l’accent est théologique et non historique.32 Les théoriciens littéraires, cependant, proposent une fausse dichotomie entre l’histoire et la théologie. Pourquoi le texte ne pourrait-il pas traiter des deux ? Les affirmations historiques de la Bible ne peuvent être séparées de ses affirmations théologiques. Cependant, même si Genèse 1 contient de la symétrie, « Pourquoi devrions nous alors conclure que, simplement en raison de l’arrangement symétrique, Moïse s’est débarrassé de la chronologie ».33 La symétrie qui a persuadé de nombreux chercheurs de l’arrangement littéraire dans la Genèse est le parallèle supposé entre les jours:34

EnvironnementContenu
Jour 1 Lumière Jour 4 Luminaires
Jour 2 Eau et ciel Jour 5 Oiseaux et créatures marines
Jour 3 Terre et plantesJour 6 Animaux terrestres et homme
Jour 7 Sabbath


Cependant, lorsqu’on les examine attentivement, les parallèles supposés entre les jours 1 à 3 et 4 à 6 n’existent pas :

 • La lumière du premier jour ne dépend pas du soleil, puisqu’elle a été créée le quatrième jour. Deuxièmement, les eaux existaient le premier jour et pas seulement le deuxième.
 • L’eau a été créée le premier jour, mais les mers n’ont été créées qu’au troisième jour. Les créatures marines du cinquième jour devaient remplir les « eaux des mers », créées le troisième jour et non le deuxième.
 • Le deuxième jour, ce n’est pas le ciel qui est créé, mais l’étendue raqia qui sépare les eaux d’en bas des eaux d’en haut.
 • Le quatrième jour, il nous est dit que Dieu a fait le soleil, la lune et les étoiles et les a placés dans l’étendue raqia (Genèse 1:17) créée le deuxième jour, et non le premier.
 • L’homme a été créé le sixième jour, non pas pour régner sur la terre et la végétation (troisième jour), mais sur les animaux terrestres créés le sixième jour, ainsi que sur les créatures marines et volantes créées le cinquième jour.

Malheureusement, la théorie littéraire, une approche plus « sophistiquée » de Genèse 1, cherche à déshistoriciser le texte. En outre, il convient de se demander « si les Israélites pensaient à ce texte uniquement en termes littéraires / théologiques ». Le théologien réformé Herman Bavinck résume la manière dont l’Écriture parle du récit de la création :

Lorsqu’elle parle de la genèse du ciel et de la terre, elle ne présente pas une saga, un mythe ou une fantaisie poétique, mais offre, conformément à son intention claire, de l’historicité, l’histoire qui mérite crédibilité et confiance. C’est pour cette raison que la théologie chrétienne, à quelques exceptions près, a continué à s’en tenir à la vision historique littérale du récit de la création.36

Deuxièmement, la lecture simple de Genèse 1:1-2:3 est que le texte décrit des événements qui se sont déroulés en six jours de 24 heures dans l’histoire de l’espace-temps.37 Genèse 1:1-2:3 doit donc « être lu comme d’autres récits hébreux sont destinés à être lus — comme un rapport concis d’événements réels dans l’histoire de l’espace-temps ».38 C’est l’exégèse naturelle du texte et celle voulue par l’auteur.39 Lorsqu’il est lu de cette manière, il est clair que l’auteur affirme, à savoir, que Dieu a tout créé en une semaine. L’utilisation d’autres passages qui traitent du même sujet aide à déterminer l’interprétation correcte puisque l’Écriture ne se contredit jamais. Exode 20:11 et 31:17 indiquent clairement que les événements de Genèse 1:1-2:3 se sont déroulés en six jours, comme le dit clairement le texte. En outre, le passage nous informe que l’humanité a été créée le sixième jour (Genèse 1:26-31), ce que Jésus a confirmé (Marc 10:6).40

Troisièmement, cette interprétation découle du texte et non de l’imposition d’idées extérieures, telles que l’évolution41 ou la littérature ancienne du Proche-Orient. C’est ainsi que la plupart des érudits comprenaient Genèse 1 avant le dix-huitième siècle, notamment l’historien juif Flavius Josèphe42 , les pères de l’Église primitive Lactance et Basile, évêque de Césarée43 , ainsi que les réformateurs Martin Luther44 et Jean Calvin45.

Objections aux jours de vingt-quatre heures

Premier jour

En ce qui concerne Genèse 1:1-5, Walton déclare :

« Il est vain de demander quelles choses Dieu a créées le premier jour, car le texte ne se préoccupe pas des choses et n’aborde donc pas cette question ».46

En effet, Walton considère que Genèse 1 traite de l’ontologie fonctionnelle plutôt que de la création matérielle. Il estime que Genèse 1:1a est une introduction littéraire aux sept jours de la création. Il suggère que Genèse 1:1 se situe en dehors des sept jours et doit donc être lu comme suit : « Dans la période inaugurale …. Pour Walton, cela signifie que bereshit (« au commencement ») se réfère à une période de temps (l’ensemble de la période de sept jours), et non à un point dans le temps (le premier instant du premier jour).

Bien que Walton ait raison de dire que bereshit se réfère à une période de temps, il ne donne aucune preuve de son affirmation selon laquelle il s’agit de la période entière de sept jours de Genèse 1. De plus, comme le souligne Andrew Steinmann, la période initiale à laquelle bereshit se réfère …

est définie plus tard dans Genèse 1:5 comme « un jour », le premier jour de la création … Ceci est signalé par le fait que Gen 1:1 est lié à Gen 1:5 par une série de conjonctions qui vont consécutivement de Gen 1:1b à Gen 1:5 : « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et la terre était un informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, et Dieu dit … et la lumière fut … et Dieu vit … et Dieu sépara … et Dieu appela … et les ténèbres qu’il appela … et il y eut un soir et il y eut un matin : un seul jour ». La séquence n’est pas interrompue jusqu’à ce que l’expression abrupte « un jour » y mette fin. Dans Genèse 1:1a, cette période ne pouvait pas être appelée « premier jour », car jusqu’au récit de la création de la lumière et du soir et du matin qui en résultent, il n’y avait pas de « jour ». Elle ne pouvait être appelée que «  période de commencement «  jusqu’à ce que l’œuvre créatrice du premier jour soit achevée.49

Dans le contexte de Genèse 1:1, l’utilisation du mot bara50 nous présente la mise en existence de quelque chose de nouveau — c’est-à-dire que les cieux et la terre sont mis en existence matérielle.51

La question suivante est de savoir si le premier jour commence au verset 1 ou au verset 3. C. John Collins fait valoir que

le récit de la création ne dit rien sur l’âge de l’univers ou de la terre elle-même, puisque l’auteur ne précise pas combien de temps Dieu a attendu entre les versets 1 et 2 … il ne dit rien sur la durée de la période de création, puisqu’il ne s’engage pas sur la durée des jours.52

Cependant, le verbe bara au verset 1 est au parfait et au verset 3 le verbe waw-consécutif est utilisé. Le verset 2 commence par un waw-disjonctif53 , qui explique comment était la terre lorsque Dieu l’a créée.54 Par conséquent, cela signifie que le récit des événements commence au verset 1 et se poursuit jusqu’au verset 3. Le verset 2 est une parenthèse et ne fait donc pas partie de la séquence des événements mais décrit plutôt l’état originel de la terre.55 La période initiale est également définie dans Genèse 1:5 comme « un jour » 56, le premier jour de la création. De plus, Exode 20:11 déclare que Dieu a tout fait en six jours, ce qui signifie qu’il n’a rien fait avant le premier jour. Et le verset dit qu’Il a fait la terre pendant ces six jours. C’est donc une preuve supplémentaire que le premier jour commence en Genèse 1:1, et non 1:3.

Le quatrième jour

L’une des principales objections à l’interprétation des jours de Genèse 1 comme des jours de 24 heures est que, puisque le soleil n’est pas créé avant le quatrième jour, les trois premiers jours ne peuvent pas être des jours ordinaires. Gordon Wenham, spécialiste de l’Ancien Testament, déclare :

Les connaissances astronomiques rendent difficile la conception de l’existence du jour et de la nuit avant la création du soleil … Il faut donc supposer que les trois premiers jours ont été perçus comme différents.57

Cependant, il ne s’agit pas d’un problème de texte mais d’un présupposé selon lequel le soleil est nécessaire pour avoir un jour marqué par un soir et un matin. Or, pour qu’il y ait un soir et un matin dans les trois premiers jours, il suffit d’une source de lumière, que Dieu a créée le premier jour (Genèse 1:3), et d’une terre en rotation. Ces jours ne devraient pas être appelés « jours solaires », car le mot « solaire » signifie « lié au soleil ». Mais il s’agissait de jours de 24 heures. Hamilton reconnaît que

La création de la lumière anticipe la création de la lumière du soleil … Ce que l’auteur affirme, c’est que Dieu a fait briller la lumière d’une source autre que le soleil pendant les trois premiers « jours ».58

La Bible nous dit que Dieu a créé la lumière le premier jour (Genèse 1:3), mais elle ne nous dit pas quelle en était la source. Dieu n’est pas dépendant du soleil pour produire le phénomène de la lumière. Paul, par exemple, a été aveuglé par une source autre que le soleil sur le chemin de Damas (Actes 9:3). La Bible mentionne également que Dieu est lumière (1 Jean 1:5).

Septième jour

C. John Collins soutient que l’absence du refrain « soir et matin » au septième jour est une raison de ne pas le considérer comme un jour ordinaire59 et que, par conséquent, « nous devons nous demander si les autres jours sont censés avoir une durée ordinaire »60.

Cette interprétation méconnaît cependant l’utilisation du refrain tout au long de la semaine de la création. Il est important de garder à l’esprit que Dieu a achevé sa création le sixième jour.61 Le septième jour n’était pas un jour de création mais un jour de repos (Genèse 2:3). Dans chacun des six premiers jours, il y a une structure, qui n’est pas mentionnée le septième jour, pour façonner chacun des jours :

« Dieu dit … »
« Qu’il y ait … »
« Il y eut … »
« Dieu vit que cela était bon. »
« Il y eut un soir et un matin … » 62

Le septième jour n’étant pas un jour de création mais un jour de repos, il n’est pas nécessaire d’utiliser la formule du soir et du matin utilisée du premier au sixième jour puisqu’elle a une « fonction rhétorique qui marque la transition entre un jour de conclusion et le jour suivant ».63 Pourtant, ce n’est pas seulement le soir et le matin qui sont absents du septième jour, mais les autres parties de la formule le sont également. La formule est utilisée pour décrire l’œuvre de création de Dieu. La formule n’est pas utilisée le septième jour, parce que Dieu avait fini de créer (Genèse 2:1-3). De plus, aucun terminateur n’est nécessaire pour le septième jour, comme pour les autres, puisque le terminateur de ce jour est le toledot (Genèse 2:4) alors que la section suivante du récit est sur le point de commencer.

Le fait que le septième jour soit numéroté est une preuve supplémentaire qu’il s’agit d’un jour de 24 heures (Genèse 2:2-3).

Sommes-nous dans le repos du sabbat ?

Collins soutient que le septième jour est sans fin parce que nous sommes toujours dans le repos du sabbat de Dieu. Il cite Jean 5:17 et Hébreux 4:3-11 à l’appui de cette affirmation.64

Si le septième jour est sans fin, cela soulève certainement un sérieux problème théologique : comment Dieu pourrait-il maudire la création (Genèse 3) tout en bénissant et en sanctifiant le septième jour?65 L’idée d’être béni et maudit en même temps aurait été étrangère à un public israélite qui comprenait que s’il obéissait aux commandements de Dieu, il serait béni, et que s’il désobéissait, il serait maudit (Deutéronome 28).

L’utilisation de Jean 5:17 et de Hébreux 4 pour montrer que le jour du sabbat continue jusqu’à aujourd’hui ne prouve en rien cela. Jean 5:17 dit : « Jésus leur répondit : Mon Père a travaillé jusqu’à présent, et moi j’ai travaillé ». Dans le contexte, Jésus fait référence à l’œuvre providentielle et rédemptrice de Dieu, et non à son œuvre créatrice. Le verset ne dit rien sur la continuité du septième jour. Hébreux 4:3 fait référence au repos spirituel dans lequel tous les croyants entrent par la foi en Christ. Hébreux 4 cite Genèse 2:2 et Psaume 95:7-11, et l’auteur s’en sert comme argument pour mettre en garde contre le danger de l’incrédulité. Encore une fois, le texte ne dit pas que le septième jour continue, mais plutôt que le repos de Dieu (de son œuvre de création) continue.

Les jours de création

Le point essentiel pour comprendre la durée des jours dans Genèse 1 est qu’ils sont en fait numérotés et utilisés avec les qualificatifs « matin » et « soir ». Ces indices contextuels nous aident à comprendre leur signification. En conclusion, les six jours de la création et le septième jour de repos sont, selon le texte, des jours normaux de 24 heures, tout comme les jours enregistrés lors du déluge de Noé, les douze jours de sacrifice pour la dédicace du tabernacle (Nombres 7:10-84) ou les trois jours pendant lesquels Jésus était dans la tombe. Même ceux qui ne sont pas d’accord, comme John Walton, le reconnaissent.

Je ne suis pas convaincu par l’argument selon lequel l’interprétation de yom dans Gen 1 peut se référer à de longues périodes de temps. Il est vrai que yom a une variété d’utilisations diverses, mais la diversité de la gamme sémantique ne donne pas à l’interprète la liberté de choisir l’utilisation qui lui convient. Nous devons toujours essayer d’identifier le sens qui peut être soutenu comme étant celui que l’auteur a voulu. Je considère qu’il est probable, étant donné le type d’utilisation manifesté dans Gn 1, que l’auteur avait à l’esprit une période de vingt-quatre heures.66

D’après la compréhension des généalogies de Genèse 5 et 1167, cette semaine de sept jours aurait eu lieu il y a environ 6 000 ans68 , ce qui exclut toute interprétation qui tente d’accommoder le cadre évolutionniste actuel de la cosmologie, de la géologie et de l’anthropologie avec l’Écriture69 . Par conséquent, le cadre temporel que la Bible donne pour la création du monde par Dieu exclut toute interprétation évolutionniste ou de la vieille terre de Genèse 1.

Conclusion

Les créationnistes bibliques qualifient souvent leur interprétation de Genèse 1 de « littérale ». Cependant, en raison de la caricature et des connotations négatives de cette étiquette, il est préférable de la décrire comme une interprétation grammatico-historique. De plus, dans l’ensemble, les objections à l’interprétation de Genèse 1 comme un récit historique direct sont principalement motivées par le désir de l’adapter à une vision évolutionniste du monde. Cependant, lorsqu’il est lu dans son contexte, le genre littéraire de Genèse 1 doit être compris comme un récit historique qui enseigne que Dieu a créé toutes choses en six jours de 24 heures. C’est clairement l’interprétation simple de Genèse 1 et c’est la seule herméneutique qui donne un fondement théologique logique et cohérent qui fait justice au texte biblique et à la théologie qui en découle.


Notes de bas de page

 1. Bien que cette position soit souvent qualifiée de créationnisme jeune terre, nous considérons qu’il s’agit de la position clairement présentée dans la Bible. Voir « Ne nous appelez pas créationnistes jeune terre, … ».
 2. C. John Collins, Genesis 1-4 : A Linguistic, Literary, and Theological Commentary (Philipsburg, New Jersey : P&R Publishing, 2006), 255. Certaines des raisons invoquées par Collins pour s’opposer à une interprétation « littéraliste » des jours de la création peuvent être consultées dans les jours un et sept ci-dessous.
 3. Collins, Did Adam and Eve Really Exist ? Who They Were and Why It Matters (Nottingham : InterVarsity Press, 2011), 16.
 4. Ibid, 16.
 5. Ibid, 35.
 6. Ibid, 34.
 7. Ibid, 17, 20 et 31.
 8. Ibid, 33-35, 58, 85, 92 et 124. Malheureusement, Collins ne définit pas ce qu’il entend par littéral, ce qui l’amène à caricaturer la position « littérale » en « littéralisme » (154).
 9. Cela n’enlève rien à la dimension humaine de l’Écriture puisque Dieu a utilisé des humains pour écrire le message (1 Pierre 1:21).
 10. Voir l’article 12 de la Déclaration de Chicago sur l’Inerrance Biblique : « Nous nions que l’infaillibilité et l’inerrance bibliques se limitent à des thèmes spirituels, religieux ou rédempteurs, à l’exclusion des affirmations dans les domaines de l’histoire et de la science. Nous nions en outre que les hypothèses scientifiques sur l’histoire de la terre puissent être utilisées pour renverser l’enseignement de l’Ecriture sur la création et le déluge » (“The Chicago Statement on Biblical Inerrancy », (1978), 5, http://www.etsjets.org/files/documents/Chicago_Statement.pdf).
 11. Moises Silva, « Has the Church Misread the Bible », in Foundations of Contemporary Interpretation : Six Volumes in One, ed. Moises Silva (Leicester, Angleterre : Apollos, 1996), 40.
 12. La clé pour comprendre l’âge de la terre est le déluge global (et non local) décrit dans Genèse 6-8 (particulièrement révélé en 6:13, 6:17, 7:11-12, 7:17-24) et par les auteurs du Nouveau Testament (Luc 17:26-27 ; 2 Pierre 3:5-6). Les archives fossiles sont en grande partie la preuve du déluge de Noé plutôt que la preuve de millions d’années.
 13. Gunkel a décrit la Genèse comme une légende : « La légende n’est pas un mensonge. Il s’agit plutôt d’un genre littéraire spécifique. La légende – le mot n’est employé ici que dans le sens généralement reconnu – est un récit populaire, longtemps transmis, poétique, qui traite de personnes ou d’événements passés ». Hermann Gunkel, Genèse, trad. Mark E. Biddle (Macon, GA : Mercer University Press, 1997), vii-viii.
 14. Peter Enns, Inspiration and Incarnation : Evangelicals and the Problem of the Old Testament (Grand Rapids, MI : Baker Academic, 2005), 40 ; John Walton, The NIV Application Commentary : Genesis (Grand Rapids, MI : Zondervan, 2001), 27-31.
 15. Walter Brueggeman, Genèse : Interpretation : A Biblical Commentary for Teaching and Preaching (Atlanta, GA : John Know Press, 1982), 26-28.
 16. Tremper Longman III, « What Genesis 1-2 Teaches (and What It Doesn’t) » in Reading Genesis 1-2 : An Evangelical Conversation, ed. J. Daryl Charles (Peabody, MA : Hendrickson Publishers, 2013), 110.
 17. Gordon Wenham, Genèse 1-15. Vol. 1, Word Biblical Commentary (Waco, Texas : Thomas Nelson, 1987), 10.
 18. Collins, Genèse 1-4, 44. Collins l’appelle un « récit en prose exalté » afin de permettre la possibilité d’une herméneutique non littérale.
 19. Iain Provan soutient que Genèse 1 et 2 n’est pas un récit et ne s’intéresse pas à la chronologie. Son argument contre la chronologie de Genèse 1 est que « le jour et la nuit existent avant qu’il y ait un soleil et une lune ». « Provan, « ‘How Can I Understand, Unless Someone Explains It to Me’ (Acts 8:30-31) : Evangelicals and Biblical Hermeneutics », Bulletin for Biblical Research 17:1 (2007) : 16. Je traiterai de cet argument lorsque j’examinerai le quatrième jour.
 20. Claus Westermann identifie Genèse 1:1-2:4a comme un récit. Claus Westermann, Genesis 1-11 : A Commentary (Londres, Royaume-Uni : SPCK, 1984), 80.
 21. Kenneth Mathews déclare que bien que Genèse 1 « se rapproche le plus de la ‘narration’, nous devons conclure qu’il s’agit d’une pièce unique de la littérature ». Kenneth Mathews, Genèse 1-11:26, The New American Commentary (Nashville, TN : Broadman & Holman, 1996), 109.
 22. Gerhard Hasel, « The ‘Days’ of Creation in Genesis 1 : Literal ‘Days’ or Figurative ‘Periods/Epochs’ of Time », Origins 21, no 1 (1994) : 20.
 23. Steven Boyd a entrepris une étude statistique sur la fréquence du wayyiqtol dans les récits narratifs et poétiques et montre, sur la base de la distribution des formes verbales, que Genèse 1 est assurément un récit et non une poésie. Steven W. Boyd, « The Genre of Genesis 1:1-2:3 : What Means This Text », dans Terry Mortenson et Thane H. Ury, eds, Coming to Grips with Genesis : Biblical Authority and the Age of the Earth (Green Forest, AR : Master Books, 2008), 163-192.
 24. Robert V. McCabe, « A Critique of the Framework Interpretation of the Creation Week », dans Coming To Grips with Genesis : Biblical Authority and the Age of the Earth, eds. T. Mortenson et T. H. Ury, (Green Forest, Arkansas : Master Books, 2008), 217.
 25. John D. Currid, Genèse 1:1-25:18, vol 1, An EP Study Commentary (New York, NY : Evangelical Press, 2003), 39.
 26. Voir Henri Blocher, In the Beginning : The Opening Chapters of Genesis (Leicester, Angleterre : Inter-Varsity Press, 1984), 32 ; Hasel, « The Days of Creation in Genesis 1 », 19-21 ; Walter Kaiser, The Old Testament Documents : Are They Reliable & Relevant ? (Downers Grove, IL : InterVarsity Press, 2001), 80-82.
 27. Currid, Genèse 1:1-25:18, 39 ; Robert V. McCabe, « A Critique of the Framework Interpretation of the Creation Week », in Mortenson et Ury, eds, Coming to Grips with Genesis …, 217.
 28. Voir E.J. Young, Studies in Genesis One (Philadelphie, PA : Presbyterian and Reformed Publishing, 1964), 82-83.
 29. Les Psaumes 78 et 136 récitent certains des événements clés de l’histoire d’Israël sous forme poétique.
 30. Waltke soutient que la nature symétrique de Genèse 1 indique sa nature non littérale. Bruce Waltke avec C. J. Fredricks, Genesis : A Commentary (Grand Rapids, MI : Zondervan, 2001), 76-77.
 31. Blocher, Au commencement, 50.
 32. Michael Horton, La foi chrétienne : A Systematic Theology for Pilgrims on the Way (Grand Rapids, MI : Zondervan, 2011), 383. Pour une réfutation approfondie de la vision de la création selon le Cadre, voir McCabe, « A Critique of the Framework Interpretation of the Creation Week », 211-249.
 33. Young, Studies in Genesis One, 66.
 34. Par exemple, de nombreux chercheurs sont convaincus de cette symétrie : Wenham, Genèse 1-15, 6-7 ; Mathews, Genèse 1-11:26, 115-16 ; Waltke, Genèse, 57.
 35. John Walton, The Lost World of Genesis One : Ancient Cosmology and the Origins Debate (Downers Grove, IL : Inter Varsity Press, 2009), 111.-
 36. Herman Bavinck (1854-1921). Dogmatique réformée : God and Creation Volume Two, ed. John Bolt (Grand Rapids, MI : Baker Academic, 2004), 495.
 37. Claus Westermann comprend ce que Genèse 1:1-2:3 implique clairement : « Le lecteur moyen qui ouvre la Bible à Genèse 1 et 2 a l’impression de lire un récit sobre de la création, qui relate les faits de la même manière que l’histoire de l’avènement de la monarchie israélite, c’est-à-dire comme une histoire directe ». Claus Westermann, Les récits de la création dans la Genèse, trad. E. Wagner (Philadelphie, PA : Fortress Press, 1964), 5.
 38. Boyd, « Le genre de la Genèse 1:1-2:3 : What Means This Text », 191. Dans un autre ouvrage, Boyd a donné quinze preuves que les auteurs des récits bibliques (y compris la Genèse) parlaient d’événements réels :
  (1) le peuple de Dieu est défini en fonction de son passé ; (2) le peuple de Dieu reçoit l’ordre d’entretenir la mémoire de son passé ; (3) le peuple de Dieu se livre à une rétrospection de son passé ; (4) le souvenir du passé se répercute sur le présent et détermine l’avenir ; (5) les coutumes sont élucidées par les auteurs des récits bibliques ; (6) le peuple de Dieu a un rôle important à jouer dans l’histoire de l’humanité ; (5) les coutumes sont élucidées ; (6) les noms anciens et les dictons courants sont remontés à leur origine ; (7) les monuments et les déclarations se voient attribuer une raison concrète ainsi qu’une place dans l’histoire ; (8) des notes de bas de page historiques sont parsemées tout au long du texte ; (9) les documents écrits utilisés comme sources sont cités ; (10) des points de référence chronologiques précis sont fournis ; (11) des généalogies sont données ; (12) les observations des jours et saisons cultuels sont appelées actes de commémoration ; (13) les déclarations prophétiques sont rappelées et reliées aux événements du récit ; (14) les mots « temps » incitent les anciens lecteurs à valider les affirmations historiques faites dans le texte ; et (15) les « trajectoires » historiques relient différentes parties du texte et des périodes historiques largement séparées. Steven W. Boyd, « Statistical Determination of Genre in Biblical Hebrew : Evidence for an Historical Reading of Genesis 1:1-2:3 », ICR (2005) : 631-734, http://www.icr.org/i/pdf/technical/Statistical-Determination-of-Genre-in-Biblical-Hebrew.pdf.
 39. Bien qu’il ait choisi de ne pas croire que Genèse 1 était une histoire réelle, James Barr a compris que c’était bien l’intention de l’auteur. James Barr, Fundamentalism (Philadelphie : Westminster, 1978), 42.
 40. Voir Terry Mortenson, « Jesus, Evangelical Scholars, and the Age of the Earth », Answers in Depth 2 (1er août 2007) : https://answersingenesis.org/age-of-the-earth/jesus-evangelical-scholars-and-the-age-of-the-earth/.
 41. Bruce Waltke déclare : « Les scientifiques contemporains rejettent presque unanimement la possibilité d’une création en une semaine, et nous ne pouvons pas rejeter sommairement les preuves des sciences de la terre ». Waltke, Genesis, 77. Cependant, le vote de la majorité ne détermine pas ce qui est vrai. Aussi, quelle devrait être notre réponse étant donné que la majorité des scientifiques contemporains rejettent la possibilité que quelqu’un ressuscite des morts, marche sur l’eau et transforme l’eau en vin ? Pourquoi Waltke et d’autres comme lui ne rejettent-ils pas ces choses en raison du consensus scientifique ?
 42. Flavius Josèphe, Les œuvres de Flavius Josèphe, trad. W. Whiston (Londres, Royaume-Uni : Ward, Lock & Bowden, 1987), 1.1.1 ; 1.3.2.
 43. Voir James R. Mook, « The Church Fathers on Genesis, the Flood, and the Age of the Earth », dans Mortenson et Ury, eds, Coming to Grips with Genesis …, 26-32.
 44. Martin Luther, Luther’s Works Volume 1 : Lectures on Genesis, Chapters 1-5, ed. J. J. Pelikan (St. Louis, MO : Concordia Publishing House, 1958), 3-5.
 45. Jean Calvin, Genèse (Édimbourg, Royaume-Uni : Banner of Truth, 1984), 78, 105 ; Jean Calvin, Les Instituts de la religion chrétienne, trad. H. Beveridge, 2e édition (Peabody, Massachusetts : Hendrickson Publishers, 2009), 90-91, 102.
 46. Walton, Genèse, 84.
 47. Walton soutient que Genèse 1:1 est une introduction littéraire : « Le récit biblique commence par Genèse 1:1, qui n’est pas une description d’une activité réelle de Dieu. … Genèse 1:1 sert d’introduction littéraire au sujet que le chapitre va aborder, en énonçant l’activité dans laquelle Dieu sera impliqué ». John Walton, Le monde perdu d’Adam et Eve : Genesis 2-3 and the Human Origins Debate (Downers Grove, IL : InterVarsity Press, 2015), 27.
 48. Walton, Le monde perdu d’Adam et Ève, 27.
 49. Voir la critique d’Andrew Steinmann, « Lost World of Genesis One : John H. Walton American Evangelicals and Creation », Lutheran Educational Journal, 9 mars 2012, http://lej.cuchicago.edu/book-reviews/lost-world-of-genesis-one-john-h-walton-american-evangelicals-and-creation/.
 50. En raison de son approche fonctionnelle du texte, Walton soutient que le verbe bara « n’est pas une activité matérielle mais fonctionnelle ». Walton, The Lost World of Genesis 1, 42. Cependant, Walton n’a pas vu comment le verbe bara est utilisé dans le texte de Genèse 1. Le verbe bara n’apparaît que dans quatre versets dans Genèse 1:1-2:3 (Genèse 1:1 ; 1:21 ; 1:27[3x] ; 2:3). Dans le contexte de Genèse 1, il est utilisé à ces quatre endroits pour désigner le fait que Dieu apporte quelque chose de nouveau et d’unique à l’existence. Voir Mathews, Genèse 1-11:26, 156.
 51. Les cieux et la terre sont une création matérielle. Voir Néhémie 9:6 ; Psaume 102:25 ; Isaïe 42:5, 45:12, 18.
 52. Collins, Genèse 1-4, 126.
 53. Bruce K. Waltke et M. O’Connor, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax (Winona Lake, IN : Eisenbrauns, 1990), 83b.
 54. Voir Mathews pour une défense de cette interprétation traditionnelle de Genèse 1:1-2. Mathews, Genèse 1-11:26, 136-144.
 55. Dans la Genèse 1:2, la terre est sans forme et vide. Cependant, 1:3-31 raconte comment Dieu a formé et rempli sa création dans les vv. 1-2.
 56. Genèse 1:5 ne dit pas « le premier jour » comme dans la plupart des traductions anglaises, mais « un jour », yôm ‘eḥād qui est qualifié par le soir et le matin qui constituent un jour. Voir Andrew Steinmann, « אחד As an Ordinal Number and the Meaning of Genesis 1:5 », Journal of the Evangelical Theological Society 45, no. 4 (2002) : 577–584, http://www.etsjets.org/files/JETS-PDFs/45/45-4/45-4-PP577-584_JETS.pdf.
 57. Wenham, Genèse 1-15, 22. Le spécialiste de l’Ancien Testament Kenneth Mathews émet la même objection quant au fait que les jours soient six jours consécutifs de 24 heures. Mathews, Genèse 1-11:26, 149.
 58. Hamilton, Genèse 1-17, 121.
 59. Collins déclare : « Son absence [le refrain] du septième jour est si frappante qu’une lecture adéquate doit en rendre compte ». Collins, Genèse 1-4, 42.
 60. Collins, Genèse 1-4, 125.
 61. L’article défini est utilisé ici pour la première fois le sixième jour pour indiquer l’achèvement de l’œuvre de la création ce jour-là. Voir Keil et Delitzsch, Biblical Commentary on the Old Testament, 50.
 62. Cette structure est identifiée dans McCabe, «  A Critique of the Framework Interpretation of the Creation Week « , 225-227, 242.
 63. Ibid, 242.
 64. Collins, Genèse 1-4, 125.
 65. Voir John C. Whitcomb Jr, « The Science of Historical Geology in the Light of the Biblical Doctrine of a Mature Creation », Westminster Theological Journal 36 (1973) : 68.
 66. John Walton, « Reading Genesis 1 as Ancient Cosmology », in Reading Genesis 1-2 : An Evangelical Conversation, ed. J. Daryl Charles (Peabody, MA : Hendrickson Publishers, 2013), 163.
 67. Pour une analyse et une défense convaincantes d’une chronologie sans lacune dans Genèse 5-11, voir Travis R. Freeman, « Do the Genesis 5 and 11 Genealogies Contain Gaps ? » in Mortenson and Ury, eds, Coming To Grips with Genesis …, 283-313.
 68. Théophile d’Antioche, Augustin et Calvin sont parvenus à des conclusions similaires sur l’âge du monde à partir des informations chronologiques contenues dans la Bible. Théophile d’Antioche, « Théophile à Autolycus », http://www.earlychristianwritings.com/text/theophilus-book3.html ; Augustin, La Cité de Dieu (Londres : Penguin Books, 2003), 484 ; Calvin, Instituts de la religion chrétienne, 90. Récemment, Gerhard Hasel a calculé, à partir du texte massorétique, que la création avait eu lieu en 4178 av. Gerhard Hasel, « The Meaning of the Chronogenealogies of Genesis 5 and 11 », Origins 7, no. 2 (1980) : 53-70.
 69. Le paradigme scientifique actuel de l’origine de l’univers relève de la science historique et non de la science observationnelle.