ದೇವರು ಇಲ್ಲದೆ ರವಿ ಜಕಾರಿಯಾಸ್ ರವರು ಬದುಕಬಹುದೇ?

Could Ravi Zacharias live without God?                                                  –ಎಮಿ ನೆಡೆಲ್ಕು Emi Nedelcu ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು – ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಪಾಪಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರು ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಹಾನ 8:34 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಠ್ಯವನ್ನು 2015 ರಲ್ಲಿ ರೊಮೇನಿಯಾದ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರ ಎಮಿ ನೆಡೆಲ್ಕು ಅವರು “ದೇವರ ಸೇವಕ” ರವಿ ಜಕಾರಿಯಾಸ್ ಅವರು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಅವರ ಮೋಸದ ಜೀವಿತವನ್ನು (ಸುಳ್ಳು, ಹೆಮ್ಮೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಹಣ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೇಖನವು ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ರವಿ ಜಕಾರಿಯಾಸ್ […]

Lire la suite

Kwasizabantu: Une carte blanche pour le péché

Traduction d’un article du site KSB-Alert. Pourquoi Erlo Stegen a-t-il laissé Lydia Dube faire tout cela? Une rumeur ne reste pas toujours silencieuse. Les dernières révélations sur les machinations de l ‘«ange déchu» de la «Mission Kwasizabantu», Lydia Dube, soulèvent dans les cercles de la «Mission», parmi ses adeptes et anciens membres, une question d’actualité […]

Lire la suite

Que s’est-il passé avec Ravi?

Ray Comfort, Living Water ministry Un homme qui pense trouver du miel dans un nid de guêpes est soit ignorant, soit fou. Attaquez-vous au nid et il y a de fortes chances que les guêpes vous chassent et vous piquent, peut-être à mort. Les guêpes de Ravi l’ont chassé dans sa maison et dans son […]

Lire la suite

ಸಮೃದ್ಧಿ ಸುವಾರ್ತೆ : THE PROSPERITY GOSPEL

ಪಿಯರೆ ಒಡ್ಡನ್ Pierre Oddon ಫ್ರೆಂಚ್ ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧಕ ಪಿಯರೆ ಒಡ್ಡನ್ ವಿಜಿ-ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ (http://www.vigi-sectes.org) ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ-ಬೈಬಲ್ (http://info-bible.org) ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇವರು ಸೇಂಟ್-ಜೂಲಿಯನ್-ಎನ್-ಸೇಂಟ್-ಆಲ್ಬನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಪೇಸ್ ಮೆಲೊಡಿ (http://espaces-melody.org) ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ ತರಬೇತಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಳಗಿನ ಕಥೆ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಯವರದು Jehovah’s witness- The inside story ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ವಿಷಯವು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾದ […]

Lire la suite

Ravi Zacharias pouvait-il vivre sans Dieu?

En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean 8:34 Le texte suivant a été écrit en 2015 par Emi Nedelcu, notre correspondant en Roumanie avant la mort du “serviteur de Dieu” Ravi Zacharias, et avant que sa double vie (mensonges, orgueil, adultères, […]

Lire la suite

Les abus spirituels

Qu’est-ce qu’un abus spirituel? Pour nous éclairer sur le sujet, Pascal Zivi membre du comité directeur de Vigi-Sectes au japon, nous présente un extrait du son livre écrit avec Jacques Poujol. P19-28 On parle d’abus spirituel lorsqu’une personne profite de sa position d’autorité pour en dominer psychologiquement et spirituellement une autre, en la privant de […]

Lire la suite

Dossier Kwasizabantu

“Et Samuel dit: L’Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à ce qu’on écoute la voix de l’Éternel? Voici, écouter est meilleur que sacrifice, prêter l’oreille, meilleur que la graisse des béliers; car la rébellion est comme le péché de divination, et l’obstination comme une idolâtrie et des téraphim. Parce que tu as […]

Lire la suite

Annonce : Le préjudice dans les organisations bouddhistes

Nous traduisons et reproduisons ici une annonce de recherche du Dr Andres via l’organisation ICSA (Internatinal Cultic Studies Association). Nous sommes aussi sensibilisés au sujet de cette étude sachant qu’on nom de l’hérésie de la purification du karma, des atrocités ont été commises: Entre autres: le genocide nazi né de l’inspiration occulte du groupe de […]

Lire la suite

Les Européens pro-KSB quittent le navire qui coule

Traduction en français d’un article de KSB Alerte La question demeure: Sur quelle base de foi veulent-ils continuer ? Sur les anciennes règles de la secte, ou sur l’Évangile? Les sites Web des communautés européennes Kwasizabantu ont été déconnectés d’internet (sauf le site roumain), celui d’Australie ne peut pas être atteint – le détachement de […]

Lire la suite