ದೇವರು ಇಲ್ಲದೆ ರವಿ ಜಕಾರಿಯಾಸ್ ರವರು ಬದುಕಬಹುದೇ?

Could Ravi Zacharias live without God?                                                  –ಎಮಿ ನೆಡೆಲ್ಕು Emi Nedelcu ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು – ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಪಾಪಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರು ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಹಾನ 8:34 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಠ್ಯವನ್ನು 2015 ರಲ್ಲಿ ರೊಮೇನಿಯಾದ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರ ಎಮಿ ನೆಡೆಲ್ಕು ಅವರು “ದೇವರ ಸೇವಕ” ರವಿ ಜಕಾರಿಯಾಸ್ ಅವರು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಅವರ ಮೋಸದ ಜೀವಿತವನ್ನು (ಸುಳ್ಳು, ಹೆಮ್ಮೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಹಣ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೇಖನವು ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ರವಿ ಜಕಾರಿಯಾಸ್ […]

Lire la suite

ಸಮೃದ್ಧಿ ಸುವಾರ್ತೆ : THE PROSPERITY GOSPEL

ಪಿಯರೆ ಒಡ್ಡನ್ Pierre Oddon ಫ್ರೆಂಚ್ ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧಕ ಪಿಯರೆ ಒಡ್ಡನ್ ವಿಜಿ-ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ (http://www.vigi-sectes.org) ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ-ಬೈಬಲ್ (http://info-bible.org) ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇವರು ಸೇಂಟ್-ಜೂಲಿಯನ್-ಎನ್-ಸೇಂಟ್-ಆಲ್ಬನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಪೇಸ್ ಮೆಲೊಡಿ (http://espaces-melody.org) ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ ತರಬೇತಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಳಗಿನ ಕಥೆ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಯವರದು Jehovah’s witness- The inside story ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ವಿಷಯವು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾದ […]

Lire la suite

ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜಿಬ್ರಾಲ್ Muhammad’s Jibril

ಜಿಬ್ರಾಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನಿರೂಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಹಮ್ಮದ್‌ರವರಿಗೆಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು (ಸಾಗಿಸಿದ). ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನು ಧರ್ಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಬ್ರಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರೂ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು. ಖುರಾನಿನ ಮೆಕ್ಕನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಜಿಬ್ರಾಲ್ ನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಸುಮಾರು ಎಂಭತ್ತಾರು ಸೂರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶವಾಹಕನನ್ನು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಬ್ರಾಲ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರಾ ಅಲ್-ಬಕಾರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಯಹೂದಿಗಳು ಜಿಬ್ರಾಲ್ (ಗೇಬ್ರಿಯಲ್)ನ ಶತ್ರುಗಳೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು (Q 2.97-98). ನಂತರ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಜಿಬ್ರಾಲ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕ್ಯೂ 66.4 ರಲ್ಲಿ […]

Lire la suite