ಸಮೃದ್ಧಿ ಸುವಾರ್ತೆ : THE PROSPERITY GOSPEL

ಪಿಯರೆ ಒಡ್ಡನ್ Pierre Oddon

ಫ್ರೆಂಚ್ ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧಕ ಪಿಯರೆ ಒಡ್ಡನ್ ವಿಜಿ-ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ (http://www.vigi-sectes.org) ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ-ಬೈಬಲ್ (http://info-bible.org) ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇವರು ಸೇಂಟ್-ಜೂಲಿಯನ್-ಎನ್-ಸೇಂಟ್-ಆಲ್ಬನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಪೇಸ್ ಮೆಲೊಡಿ (http://espaces-melody.org) ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ ತರಬೇತಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ಇದರೊಳಗಿನ ಕಥೆ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಯವರದು Jehovah’s witness- The inside story

ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ವಿಷಯವು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬೋಧಕರ ಭವ್ಯವಾದ ಉಪದೇಶ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ. ಹೇಗಾದರೂ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸುವಾರ್ತೆ ಸತ್ಯದ ಭಾಗದಿಂದ ಸುಳ್ಳು “ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ” ಮತ್ತು ದುರ್ಮಾರ್ಗ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು.

ಚಳವಳಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಿತ್ರಣ The Public Image of the Movement

ಚಳವಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವರ್ತಕರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ “ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು”  ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪವಾಡಗಳು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಯುದ್ಧಗಳು  “ಇವು ಸಾವಿರಾರು ಕೇಳುಗರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಚತುರತೆ, ಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ವೈಭವವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರು “ಪೂರ್ಣ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮನುಷ್ಯರು” ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ “ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸುವಾರ್ತೆ”. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ: ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತುನ್ನು ಹೊಂದುವುದು.”

ಸಮೃದ್ಧಿ ಸುವಾರ್ತೆ The Prosperity Gospel

ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸುವಾರ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯದ ಲೌಕಿಕ ದುರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟಲ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು “ಅಮೇರಿಕನ್ ಟೆಲಿವಾಂಜೆಲಿಸ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ” ಬೆಳೆದಿದೆ ಮತ್ತು “ಮೂರನೇ ಅಲೆ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪೆಂಟೆಕೊ-ವರ್ಚಸ್ವಿ ಚಳುವಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಆಂದೋಲನವು ಅನೇಕ “ಶಾಲೆಗಳನ್ನು” ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು.

ಮೂಲ ತತ್ವವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿದ್ದು” ಅದನ್ನು ಆದಿಕಾಂಡ 1:28 ರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ :

“ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂವಿುಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು.”

ವಿವರಣೆಯು ಹೀಗಿದೆ: ದೇವರು ಮತ್ತು ಅವನ ದೇವದೂತರು ಮತ್ತು ಸೈತಾನ ಮತ್ತು ಅವನ ರಾಕ್ಷಸರ ನಡುವೆ “ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯುದ್ಧ” ಇದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸುವಾರ್ತೆ “ಶಕ್ತಿಯುತ” ವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು “ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧದ” ಹಣವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡದೆ “ಸೂಚಕಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತಗಳ” ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಬೇಕು. “ಹಣವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ” ಆದರೆ, ನಾವು “ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು” ಆಗಿದ್ದರೂ ದೇವರನ್ನು ಅಪಮಾನಿಸುವುದರಿಂದ “ರಾಜಕುಮಾರರಂತೆ ಜೀವನ” ನಡೆಸದೆ ಬಡತನ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಲು ನಾವು ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

“ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ” (ಅಮೆರಿಕ) ದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸುವಾರ್ತೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು ಮತ್ತು “ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯು ಲಾಭದ ಮೂಲವೆಂದು ನಂಬುವವರ” (1ತಿಮೊ 6.5) ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. ಈ ಸೂತ್ರ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತ ಅನೇಕ “ಬಡ ದೇಶಗಳ” ಮೇಲೆ ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.

“ವಂದಿಸುವುದು, ಗುಣಪಡಿಸುವುದು, ಸಂಪತ್ತು”
“Hail, Healing, Wealth

ಇದು ಆಕರ್ಷಕವಾದ “ಗೆಲುವಿನ ಸರಳ ಸೂತ್ರ” ಆಗಿದೆ. ಬೈಬಲ್ ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಈ ಹೊಸ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವಾದ  
The Logic of Prosperity

ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೈಬಲ್‌ನ ಎರಡು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ:

1. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ “ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ”ದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ (ಗಲಾ 3:14). ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ (3 ಜಾನ್ 2), ಮತ್ತು ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ (ಯೆಹೋಶುವ 1:8; 1ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ 20:20; ನೆಹೆಮಿಯನು 2:20; ಕೀರ್ತನೆಗಳು 1:3).

ಬಡತನ ನರಕದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ… ”

2. “ಪರಿಹಾರ” ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತಂತ್ರವೆಂದರೆ “ಕಾಣಿಕೆಬೀಜ”, “ನಂಬಿಕೆಯ ಬೀಜ” (ಸಿಎಫ್ ಲೂಕ 6:38; ಮಾರ್ಕ್ 10:28-30). ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.: “ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನೆಡಲು ಕಲಿಯಿರಿ, ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇರಳವಾದ ಹಣದ ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ”  “ಒಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಫಲ, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ನೀವು ದೇವರ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.”

ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು Financial Resources

1. ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶ The Church and the Tithe

ವರ್ಚಸ್ವಿ ಚಳುವಳಿಗಳು ಅವರ ಚರ್ಚುಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಈ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾಯಕರಂತೆ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಸದಸ್ಯರ “ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚುಗಳ”  ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 5,000 ಸದಸ್ಯರ “ಸರಾಸರಿ” ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. 2,000 ಯುರೋಗಳಷ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ದಶಲಕ್ಷ ಯುರೋಗಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಆದಾಯ… ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ. ಬೋಧನೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: “ನಾವು ನಮ್ಮ ದಶಮಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ಚೆಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ದಶಮಾಂಶವು ನಮ್ಮ ಐಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುವ ದೈವಿಕ ತತ್ವವಾಗಿದೆ”.

ಎಪಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಎಂದಿಗೂ ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ (1 ಕೊರಿ 16:2) ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

2. ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ Television and Internet

ನಿಮ್ಮ ದೂರದರ್ಶನ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ: 54 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು, ಬೋಧಕ ಜೆಸ್ಸಿ ಡುಪ್ಲಾಂಟಿಸ್ ಅವರು ಮೇ 21, 2018 ರಂದು ತಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆಗಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು: “ನಾವು ಹೊಸದನ್ನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಫಾಲ್ಕನ್ 7 ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತಡೆರಹಿತವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ”ಎಂದು ಟೆಲಿವಾಂಜೆಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂರು ವಿಮಾನಗಳ ಫೋಟೋಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

3. ಗುಣಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತಗಳ ಧರ್ಮಹೋರಾಟ The Crusades of Healing and Miracles

ದೇವರು ಮತ್ತು ಅವನ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅನೇಕರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೇವರು ತನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದಿಗೂ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ “ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಲು” ಅನುಮತಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಬೈಬಲ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿ. ಈ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಔದಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ: “ನಾನು  80,000F ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ!”. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. “ಕೊಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು”… ಅದು ನೀವು ಕೊಡಬಹುದಾದದನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ! ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದನ್ನು ನೀಡಿ. ನೀವು 500 ಎಫ್ ನೀಡಬಹುದು ಆದರೆ 1000 ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, 1000 ನೀಡಿ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಜ.”

ಈ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವು ಭ್ರಮೆಗಳಾಗಿವೆ, ಅದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.

4. ಪುಸ್ತಕಗಳು, ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆ ಅನುಬಂಧಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. Books, Videos and Gospel gadgets etc.

ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾಶನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು… ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ “ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಗಳು” ಸಹ ವಿತರಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 • ಕೆನ್ನೆತ್ ಹಾಗಿನ್ ಅವರ ದಿ ಬೈಬಲ್ ಕೀಸ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಸ್ಪೆರಿಟಿ.
 • ಸಮೃದ್ಧಿಯು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ, ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಕೋಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರಿಂದ.
 • ಟಿಜೊ ಥಾಮಸ್ ಅವರಿಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಲೌಕಿಕ ಹಣಕಾಸು …

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಈ ಪ್ರಲೋಭಕ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಮೃದ್ಧಿ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿಗಳು
The Doctrinal Drifts of the Prosperity Gospel

ಇದು ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚಲನೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಭೀರ ವಿಚಲನಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮನಿಂದೆಯ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆರೋಪಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

 • ಬೈಬಲ್ Bible: ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ನಾಯಕರ ಭಾಷಣಗಳು, ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು ದರ್ಶನಗಳು ಬೈಬಲಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರವಾದ ಅಧ್ಯಯನವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
 • ದೇವರು God: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ “ತ್ರಯೇಕ ದೇವರು” ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ಶಕ್ತಿಯುತ ಅಭಿಷೇಕ” ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ವರ್ಚಸ್ವಿ ನಾಯಕರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮರುಪಡೆಯಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.
 • ಮನುಷ್ಯ Man: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ: “ನಾನು ಮನುಷ್ಯ-ದೇವರು!… ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯನು ಮನುಷ್ಯ-ದೇವರು… ಹೇಳಿ: ನಾನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ! ನಾನು ಮನುಷ್ಯ-ದೇವರು! ಮನುಷ್ಯ-ದೇವರು! ಯೇಸುವಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ! ನಾನು ಸೂಪರ್‌ಮ್ಯಾನ್! “ಯೇಸುವಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ!”
 • ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ Jesus Christ: ಅವನು “ದೇವರ ಮಗ” ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವನು “ದೇವರ ಮಗ” ಅಲ್ಲ. ಇತರರಿಗಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ (ಕೀನೋಸಿಸ್). ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ: “ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಂದ ಚೆಲ್ಲಿದ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲಿಲ್ಲ …” ಆದರೆ ಅವನು ನರಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಜನಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯ …
 • ರಕ್ಷಣೆ Salvation: ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯದು “ಅನ್ಯಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು” ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕಡ್ಡಾಯ ಗೇಟ್‌ವೇ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಸಮೃದ್ಧಿ ಸುವಾರ್ತೆಯ ವಿಕೃತ ಪರಿಣಾಮಗಳು The Perverse Effects of the Prosperity Gospel

“ಯಶಸ್ಸು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ದೇವರ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ … ದೇವರು ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ನೀವೇ.”

ಅಂತಹ ಸಂದೇಶದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ.

 • ತಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವವರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಅಸಹನೀಯ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ನೀಡಿದ ಭಾಷಣ ಇಲ್ಲಿದೆ: “ನೀವು 100 ಯೂರೋಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು 10,000 ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ: ಒಂದೋ ನೀವು ನೀಡಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ನೀಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ!”
 • ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅಪಖ್ಯಾತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡವರಿಗೆ ” ನೇರವಾಗಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆತನೇ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನು!.
 • ಹಣಕಾಸಿನ ಹಗರಣಗಳು, ಲೈಂಗಿಕ ಹಗರಣಗಳು, ಸುಳ್ಳು ಅದ್ಭುತಗಳು, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಅಥವಾ ಖಾಲಿ “ಅಧಿಕಾರದ ಮಾತುಗಳು” ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಖ್ಯಾತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
 • ಅವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಡೆಗಣಿಸದಿದ್ದಾಗ ಬಡ ಮತ್ತು ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚ್ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳು, ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು, ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಬಡವರನ್ನು (ಮಾರ್ಕ್ 14.7) ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಮಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಜನರು ದೇವರ ಶಾಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
 • ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಿಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವನ ಶೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸತ್ಯವೇದದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬಡವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ (2ಕೊರಿಂ 8:13-15) ಆದರೆ ಈ ಸುಳ್ಳು ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಡವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀಮಂತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ದೋಚಲಾಗುತ್ತದೆ (ಯಾಕೋಬನು 5:1-3).
 • ಇದು ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಅನೇಕ ನೀತಿಭ್ರಷ್ಟತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ; ಇದು ಲಾವೊದಿಕಿ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ, “ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. (ಪ್ರಕಟನೆ 3:17) ಮತ್ತು ಕರ್ತನು ಹೊರಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಯಾರು ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಸತ್ಯವೇದದ ಸಂದೇಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ The Message of the Bible is Clear:

“ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯು ಲಾಭದ ಮೂಲವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಂತೃಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೈವಭಕ್ತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಿದೆ … ನಂತರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನಾವು ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ … ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಬಯಸುವವರು ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ … ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ರೀತಿ; ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ… ಆದರೆ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯರೇ, ನೀವು ಈ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿ. “(1 ತಿಮೊ 6: 5-11)

ಸಮೃದ್ಧಿ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಇವೆಯೇ? Are There Any Positive Aspects in the Prosperity Gospel?

 • ಈ ವಲಯಗಳ ಅಗಾಧ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಅವರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಿಶ್ರಣದ ಮಧ್ಯೆ, ಕೆಲವು ಕೇಳುಗರು, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತದ ಭಾಗವನ್ನು “ಕೆಲಸ” ಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ – ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ  – ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಂತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆಡೆ – ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ತರಬಹುದು: ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಭಾನುವಾರ ಶಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ತರಬಹುದು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನೈತಿಕತೆಯ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ” ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ” ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯವೂ ಇದೆ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲು ಹಣವಿಲ್ಲದವರು ತಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಿಷನ್‌ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಧವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತನಾದ ಪೌಲನು ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ಒಂಟಿತನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು “ಕರ್ತನಲ್ಲಿ” ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ನಾವು ಅವನನ್ನು ಅನುಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸುಳ್ಳು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಎದುರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: “ಹೇಗಾದರೇನು? ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಾದರೂ ಕಪಟದಿಂದಾಗಲಿ ಸತ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸುವದುಂಟು; ಇದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು”. (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ1:18).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *